Обрада драме ,, Тврдица “ , Ј.Стерија Поповић

wb
ИСТРАЖИВАЧКИ И СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАЦИ 1. час
О животу писца и његовом делу
1. Сведи основне податке о животу и књижевном стварању Јована Стерије Поповића.
2. Потруди се да сазнаш којег књижевног правца је Стерија представник.
3. Пронађи у предговору дела податке аутора о настанку дела ,, Тврдица“. Саопшти их у форми теза.
_ Стеријино обећање пријатељу ?
_ Намера писца ?
_ Циљ створеног дела ?
4. Припреми се да сажето испричаш садржај комедије. Истакни најбитније драмске ситуације.
ДРАМСКИ ТОК ДЕЛА
5. Утврди експозицију , заплет, кулминацију, перипетију и расплет.
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАТАК
Спреми се да изражајно прочиташ делове драмског текста који су те подстакли на извесна размишљања, емоције и расположења.
АНАЛИЗА ЛИКОВА ДЕЛА 2. час
1. Ко су озбиљни, а који су комични ликови драме?
2. Наведи особине ликова и заузми став према њиховим поступцима.
3. Како се испољава унутрашњи сукоб у Кир Јањи?
4. Како се Јања сукобљава са осталим ликовима?
ВРСТА КОМЕДИЈЕ
1. Којој врсти комедије припада ,, Тврдица „?
ИДЕЈНО ПОДРУЧЈЕ ДЕЛА
Одреди што више идеја у вези са прочитаним драмским текстом.
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАТАК
Да си режисер, како би комедију поставио ( – ла ) на позоришној сцени? Ко би од глумаца добио улогу Кир Јање ?
Којим глумцима би поверио остале улоге? Какав би декор био? Костими?

Advertisements

Питања за усмену проверу : Просветитељство, барок, класицизам

1. Препознај дело и писца
,, По закону и вери сви би људи добри могли бити“.
2. Три драмска јединства су : _____________, _______________, __________________.
3. Реч барок означава …
4. Објасни појам TABULA RASA Џона Лока у складу са идејама просветитељства.
5. Препричај сцену из Стеријиног дела која ти је била најсмешнија.
6. Наведи особине Мишића из дела ,,Кир Јања „. Докажи уочене особине драмским ситуацијама. Искажи свој став о изнетим особинама.
7. Просветитељство је духовни покрет који траје у ____________веку. Други назив за просветитељство је __________.
8. Основни мотив у песми ,, Црни биво у срцу““ Гаврила Стефановића Венцловића је __________, он је исказан стилском фигуром ___________.
9. Како се зове просветитељ који је последњи писао српскословенским језиком. (Не припада наведеном духовном покрету , мада се залагао за просвећивање српског народа.) Његов значај за српску културу огледа се у следећем?
10. О којим околностима говори Доситеј у делу ,, Живот и прикљученија“?
11. Објасни реченицу Sapere auda ! ( Имај смелости да будеш разуман ) Емануела Канта у складу са идејама просветитељства..
12. Препричај заплет и расплет у Стеријином делу ,, Кир Јања“ .
13. О коме пева Г. Ст. Венцловић у песми ,, Црни биво у срцу „?
14. Којој књижевној врсти припада дело ,, Живот и прикљученија“ ?
15. Наведи особине Кир Јање . Докажи уочене особине драмским ситуацијама. Искажи свој став о уоченим особинама.
16. Писац ,, Писмо љубезном Харалампију“ је ___________. Назив пишчеве аутобиографије је ___________________.
17. Напиши називе два дела Г. Ст. Венцловића. Одреди теме у тим делима.
18. Аутор Славеносрпског магазина је ________________. Својим радом допринео је српској култури. Шта је учинио за српску културу?
19. Основне одлике просветитељства јесу:
20. Поетику класицизма представио је ____________. Дело се зове _______________. И садржи следеће принципе:
1. ___________ 2. ___________ 3. _____________.
21. Спој љубавне парове:
Елиза, Клеант, Валер, Мишић, Катица.
22. Реч класицизам означава…
23. Утврди кулминацију и перипетију у драми Кир Јања. Како гласе називи?
24. Наведи неколико ( најмање три ) разлика у карактеру Молијеровог Харпагона и Стеријиног Кир Јање.
25. Чиме је Јован Рајић импресионирао игумана Теодора Милутиновића?
26. Препознај писца: Представник барокне форме у дубровачкој књижевности. Писац историјско – филозофског –
религиозног епа ____.
27. У Предсловију ( Предговору ) дела ,, Тврдица “ аутор говори о судбини дела. Шта истиче?
28. Које савете је упутио игуман Теодор Милутиновић младом Доситеју?
29. Коментариши став игумана Теодора Милутиновића о учењу, раду и образовању.
30. Који људи грде науку ( дело ,,Живот и прикљученија „). Цитирај поређење.
31. Препознај писца – Комедиограф из Вршца. Сматра се родоначелником српске драме. Писао је греческим стилом.
32. Одреди елементе композиције у драми ,, Кир Јања“.
33. Којим речима је окарактерисан игуман Теодор Милутиновић у одломку ,, Живот и прикљученија „? Зашто га Доситеј доживљава као родитеља?
34. Препознај дело и писца. ,, Неспоразум и мржња међу људима долазе из простоте и непросвећености људске“.
35. У којој књижевној форми је написано дело ,, Писмо љубезном Харалампију „? Шта представља наведено дело ?
36. Наведи особине Јуце из дела ,, Тврдица „. Потврди их одређеним драмским ситуацијама. Заузми став о уоченим особинама. Искажи га.
37. Који су комични, а који озбиљни ликови у делу ,, Кир Јања „?
38. ,, Он је љубио свој род “ пише на надгробној плочи _______________.
39. Врста комедије ,, Кир Јања “ ? Писац? Главни мотив ?
40. Представници просветитељства у Европи? У српској књижевности ?
41. Препознај писца: Умро је на премијери свог дела ,, Уображени болесник““.
42. Одреди идејно подручје дела ,, Кир Јања“. Саопшти пет идеја које проистичу из дела.
43. Препознај писца : Први је наш министар и полиглота.
44. Објасни шта значе следеће речи и израз: ,,шкиљи“ ___________, ,,хондрокефалос „“ ______________.
,, Pan metron ariston “_____________________.
45. Пронађи реченице које јесу одлике просветитељства у делу ,, Живот и прикљученија “.
46. Препричај како је Мишић успео да надмудри Кир Јању.
47. Које се друштвене мане потврђују браком Кир Јање и Јуце?
48. У Писму Харалампију Доситеј помиње просветитељске појмове: здрав разум, природна доброта, корист ( полза).
У којим се исказима Доситеј на њих позива?
49. Како разумеш Доситејеву мисао да се закон и вера могу променити, а род и језик никада?
50. Протумачи смисао пословице ,, Скуп више плаћа“.
51. Упореди Јањин и Харпагонов тврдичлук. Поређења тврдичлука докажи ситуацијама из драмских дела.
52. Подсети се, која поређења илуструју необразованост свештених лица. ( из дела ,, Живот и прикљученија “).
То су : ___________, ______________, ____________.
53. Докажи следеће одлике просветитељства : критичност према традицији, моћ образовања и науке, моћ школе препричавањем делова текста Доситејеве аутобиографије.
54. Анализирај ликове из комедије ,, Тврдица “ Ј. Стерије Поповића. Окарактериши их тумачењем њихових речи и поступака у конкретним сценама.
55. Протумачи Доситејев став ,, Књига је за свакога који разуме српски језик и који с чистим и правим срцем
жели свој ум просветити и нарав своју побољшати „.
56. Коју намеру Доситеј брани мишљу : ,, Само простота и глупост задовољава се увек у месту стајати и радити по старом“.
57. Према твом мишљењу, које су опасности од тврдица и тврдичења за појединца , породицу и друштво?
58. Критички сагледај вредности и негативне појаве образовања данас. Шта је добро у образовању данас, шта је негативно? Изложи предлоге – мере за побољшање образовања.
59. Протумачи однос слуге и газде у прошлости,релацију Петар и Кир Јања. Шта закључујеш?
60. ,,Боље је шест вранаца у каруца него шест школа у глави“, рекао је игуман Доситеју. Која времена илуструје
игуманова мисао? Јесу ли та времена прошла према речима Теодора Милутиновића?

Прихвати изазов: Читам, па шта !

Упознај српску књижевност, па воли страну …
НЕДЕЉНИ ЗАДАТАК – ,, Б А С Н Е “ Доситеј Обрадовић
Линк- http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPage?bookid=obrbasn_00380001&pnum1=1&twoPage=false&route=simple_0_0_0_Serbian_342&size=0&fullscreen=false&lang=Serbian&ilang=English

Правопис / Правописни знаци

Велика и мала слова | Састављено и растављено писање речи | Интерпункција
Правописни знаци | Скраћенице | Писање туђих речи | Насловна страна

pravopis
ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ

Правописни знаци се употребљавају уз поједине речи за разлику од интерпункције која се употребљава у реченици.

У правописне знаке се убрајају: тачка, две тачке, неколико тачака, црта, цртица, заграда, апостроф, знак једнакости, знаци порекла, акцентски знаци и генитивни знак.

а) Тачка се као правописни знак употребљава:
– иза скраћеница: нпр., итд., сл., тј.;
– иза редних бројева када се пишу арапским бројкама: 15. март 1991. године.

Тачка се не пише иза редних бројева написаних арапским бројкама када се иза њих нађе други правописни знак (зарез, заграда, црта или који други); нпр.:
О томе ћете наћи информације на 119, 120, 121 и 122. страни.
На неким спратовима (2, 4. и 5) су покварене електричне инсталације.
На 10-15. километру ћеш угледати планинарски знак.

б) Две тачке се као правописни знак пишу:
– између бројева или слова којима се исказује неки однос и читају се „према“. На пример:
Резултат утакмице је 2:1 у корист „Црвене Звезде“.
Коренски самогласник се смењује о:и:а у речима пловити – пливати – поплавити.

в) неколико тачака (најчешће три) стављају се:
– уместо изостављеног текста и у испрекиданом тексту; на пример:
Предлози су: код, поред, у, са…
Кад се воз зауставио, он се појави… и рече: „Дивно је вратити се кући“.

г) црта се као правописни знак употребљава:
– између бројева уместо предлога до, нпр.:
Купи 10 – 15 килограма кромпира.
Иво Андрић (1892 – 1975) је добио Нобелову награду за књижевност.
Ако се испред првог броја налази предлог од, црту не треба писати већ исписати и предлог до; на пример: Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године.
– између назива градова и других места да би се означио правац кретања, на пример:
Пут Београд – Ниш има велики привредни значај.
– између два или више имена којима се означавају тако тесно везани појмови да они чине један појам.: Утакмица „Црвена Звезда“ – „Партизан“ је увек најзначајнија утакмица која се игра.

д) цртица се као правописни знак пише:
– између делова полусложеница: радио-апарат, ауто-механичар, фото-апарат, аеро-митинг;
– при растављању речи на слогове на крају ретка;
– у сложеним или изведеним речима у којима се први део пише бројем а други део словима:
150-годишњица, 40-тих година прошлога века, 15-годишњак;
– између скраћеница и наставка за облик, на пример:
Према Танјуг-овој вести, до рата међу сукобљеним странама неће доћи. Културна сарадња са УНИЦЕФ-ом је добра.

ђ) заграда као правописни знак:
– служи да означи оба облика речи о којима се говори, нпр.:
Предлог с(а) ус инструментал средства се не употребљава.
– ставља се иза редног броја или слова којима се означава нови одељак: 1), 2), 3) итд. – а), б), в) итд.

е) апостроф се ставља уместо изостављеног слова: Је л’ то тачно?

ж) знак једнакости се употребљава између речи да би се означила њихова једнака вредност, а чита се: једнако, равно, исто што, јесте. На пример:
химба = сумња, тата = субјекат (у реченици)

з) знаци порекла су > и се чита „дало је“ или „развило се у“, нпр.:
твојега > твоега > твоога > твога;
– знак < се чита "постало је од", нпр.:
црњи < црн -ји; јуначе – јунак -е

и) акцентски знаци се бележе у стручној литератури (обично из граматике) и у обичним текстовима кад је потребно да се означи реч која се од исте речи у суседству разликује само акцентом; нпр.:
Сâм сам то увидео.
Дошао је да дâ оглас.

ј) генитивни знак се ставља на крајњи вокал генитива множине кад је потребно означити разлику овога облика од других облика, најчешће генитива једнине исте заменице. На пример: Из примерã можете закључити о тој појави. Значи, генитивним знаком је назначено да је то генитив множине, односно да се из више примера може закључити, а не само из једног.

pravopispravopis