,,Нечиста крв'' , Б.Станковић

ЗНАЧЕЊСКА ВЕЗА НАЗИВА РОМАНА И СМИСЛА САДРЖИНЕ ДЕЛА

1.Уочи везу назива романа и смисла садржине дела. Сагледај је попут парцијалне синонимије : нечиста крв – крв предака – чорбаџија-наслеђа-сељака- традиције – начина живота.

2.Ко су носиоци нечисте крви ? Преци Софкини? Софка? Сељаци?Газда Марко? Потомци Софке и Томче? Како се у роману испољава нечиста крв? Пронађи по један пример, опиши или покажи дословним цитатом.

БИОЛОШКА И ПОРОДИЧНА ТЕМАТИКА РОМАНА

1.Утврди корене ефенди Мите, газда Марка. Запамти појединости из живота хаџи Трифуна. Зашто је значајан за своју породичну лозу? Ко је деда Каварола; чал’к Наза, баба Стана? 2. Како живи породица ефенди Мите до ослобођења од Турака? Шта се све променило одласком Турака из Србије, Врања?. Како Тодора успева да сакрије почетак осиромашења породице? Коју одлуку ефенди Мите није предвидела Софка?

Зашто Софка пристаје на неприличну удају? Уочи разлике између Софкиних и ефенди Митиних побуда и понашања? Откриј узроке ефенди Митиног егоизма и Софкине великодушности.

2. Ко су преци газда Марка? Када је одлучио да се са породицом досели у варош?Како живе? Ко су жртве породица? Зашто? Да ли традиција, наметнути начини живота, изграђени односи уништавају слободну вољу појединаца? Како почиње однос Софке и Томче? Како се развија? Када ће Томча променити свој однос према Софки?

3. Како се огледа Маркова, Томчина, Софкина трагичност?

ПСИХОЛОШКА И ЕТИЧКА ТЕМАТИКА РОМАНА – СОФКА , ефенди Мита

1.Ко од ликова у роману има истакнуто место? Чиме је мотивисана свест о посебности? Како доживљава свет и људе који је окружују? Који је преломни тренутак у њеном животу?Како се на окружење пројектују Софкина расположења? Протумачи Софкине реакције: мучнину и болест, трауматичне емоције и доживљај страха. Излагање поткрепи примерима из текста.

ОБИЧАЈИ ВАРОШКОГ И СЕЉАЧКОГ СВЕТА У ДЕЛУ

Које обичаје поштује варошки свет пре и током Ускрса? Поводом прошевине? Где одлази млада пре удаје? Када се састају пријатељи? Шта дарује невести будући свекар? Дан пре свадбе, где одлази млада? Како се понаша мајка невесте? Шта чини, зашто јој се доноси сито са шећерлемама? Треба ли да поведе коло? У сељачком свету? Шта чини млада током доласка у у кућу свекра, шта свекар? Како се понашају сватови?

Задаци за обраду драме ,, Коштана''

У свој Дневник читања забележи лични доживљај драме. Изнеси своје утиске, осећања, мисли и расположења . Уочи битне етапе драмске радње и именуј их.

Анализа композиције дела

Издвој сцену која ти се највише допала у делу. Која сцена те је одушевила, која ожалостила?

Главни проблем драмских актера је и суштина драмског сукоба = однос индивидуе и патријархалног друштва. Која лица страдају од строге средине и патријархалног морала? Ко се исповеда у Коштани? Шта сазнајеш о њиховом животу?Чиме су ликови опчињени?

Шта је тема драме ,, Коштана“? Шта значе песме које пева Коштана?Коју пева газда Митку, Стојану , хаџи Томи?

Анализа ликова

Утврди карактерне особине ликова из драме и припреми се да их примерима из текста илуструјеш.

О писцу Борисаву Станковићу и о прототипу за настанак дела.

Сазнај основне податке о животу Боре Станковића и о његовим делима.Ко је инспирисао писца за лик Коштане. Покушај да објасниш , зашто се ово дело увршћује у ред лирских драма.

Питања за полугодишњи тест

Обнављање градива: Модерна у европској и српској књижевности

 1. Повежи наслов књижевног дела са именом аутора. ,,Ујка Вања“, ,,Долап“, ,,Претпразничко вече, ,,Тамница “, ,, Албатрос“ ____________________________
  _____________________________________________________________________
 2. Наведи назив књижевног дела према књижевном јунаку: Митка_______________Соња______________________хаџи Тома____________.
 3. Поред наслова збирке песама , напиши име и презиме њеног аутора. ,,Цвеће зла“__________________, ,,Посмртне почасти“
 4. Прочитај издвојену строфу и одговори на постављена питања. ,, И не знадох да ми крв струји и тече,/ и да носим облик што се мирно мења;/ и да носим облик, сан лепоте, вече / и тишину благу ко дах откровења./И не знадох да ми крв струји и тече“. Строфа од пет стихова зове се _______________. Строфа је из песме ____________ и говори о песниковом _____________________________________.
 5. Заокружи називе стилских средстава које уочаваш у наведеној строфи. ,, И јеца звоно/Боно / По кршу дршће звук“ а) асонанца и алитерација б) персонификација в) симбол Коју стилску фигуру препознајеш у стиху : ,, Клече мршаве главе“ _________________.
 6. Питање на које се не очекује одговор( јер је очигледан) и које се поставља ради постизања реторичког ефекта назива се ______________________.
 7. Импресионистичка драма је врста драмског текста у којој драмски јунаци казују своје утиске о животним дешавањима. Т/Н ( Заокружи тачан одговор).
 8. Синестезија је стилско средство засновано на метафоричкој замени појмова , тзв.,,поезија замењених чула“. Т/Н ( Заокружи тачан одговор).
 9. Према наведеним подацима препознај о којем писцу или критичару је реч. У Предговору Антологији новије српске лирике, која је сачињена према естетским мерилима, истакао је три начела: песма мора имати емоције, мора бити јасна, мора бити цела лепа. Писац/критичар је __________________________.(Напиши име и презиме препознатог аутора и подвуци једно од понуђених занимања.)
 10. Аутор је рефлексивне песме ,, Јабланови“, али и песме ,, ___________________“. Његово име и презиме је __________________________.
 11. У српску поезију уноси теме сновиђења, подсвесне слике, ирационалне преставе.Песник је _______________________.
 12. Уз наведени одломак напиши наслов дела, име писца и назив књижевне врсте којој дело припада. Војницки : Године ту не играју улогу. Кад већ нема правог живота, живи се од привиђења. 1. Наслов дела __________________ 2. Име писца __________________ 3. Књижевна врста ____________________
 13. У којој песми српске модерне има навише песимизма и безнађа? ___________________
 14. Наведи песничке појединости које чине ирационални свет песме ,, Залазак сунца“._______________________
 15. Којим речима се жени обраћа лирски субјекат у песми ,, Искрена песма“.Испиши речи обраћања и протумачи њихово значење .
 16. Како почиње, развија се и завршава лирска прича у песми ,, Можда спава“.
 17. Представи рационалне језичке знакове из песме ,, Долап“ и протумачи њихову симболичну вредност.
 18. Издвој песме у којима се жена представља мистично. ______________________ (наведи називе песама и њихове ауторе)
 19. Који песник српске модерне пева о породичној срећи и жали за прошлим временом? ________________________________
 20. Шта лирски субјекат слави у песми ,, Светковина“? Коме упућује своју иронију?
 21. Наведи драмске актере дела ,,Коштана“ ( све које памтиш), утврди време у делу; места драмске радње .________________________________________________
 22. Зашто је Митке песник и филозоф? Тумачење наведених тврдњи закључи било репликама из драмског текста или својим речима.
 23. Докажи да је Коштана, симбол младости и лепоте у истоименом делу, али и права уметничка природа.
 24. Како си разумео/-ла Стојанову посвећеност Коштани, као љубав или заљубљеност? Свој став документуј драмским ситуацијама.
 25. Коју песму тражи Стојан, газда Митке, хаџи Стојан да пева Коштана? Шта песма побуђује у драмском лицу?
 26. За чим чезне Коштана , а шта јој намеће патријархална средина?
 27. Зашто је хаџи Тома несрећан човек? Која песма у драми најречитије описује његов живот?
 28. Које карактерне црте су заједничке следећим лицима: Коштана,Митке, Стојан?
 29. Која одлика модерне је изражена Миткиним саветом Коштани :,, Буди човек , а човек је само за жал и муку здаден“.
 30. Свет Искрене песме чине песничке слике,које ? Именуј их.
 31. Шта је катахреза? У којој песми је уочена, како гласи стих?
 32. Која песма је окарактерисана као најлепша песма српске модерне? Социјално- рефлексивна песма?
 33. Наведи одлике српске модерне књижевности.
 34. Подсети се представника српске модерне. Наведи имена песника, лирских реалиста и критичара.
 35. Синоним за српску модерну је ? Период српске модерне почиње ____________ и траје до ______________________.
 36. ,, Ал бегају звезде; остављају боје“, песник је , песма је ; врста песме је ____________?
 37. Песник је традиционалног певања . Са Јованом Дучићем је покренуо часопис ,, Зора“. ___________________. Обрађене песме јесу :_______________________.
 38. Зашто је у песми ,, Вече на шкољу“ песник оживео звоно ,, јеца звоно боно“ звук који ,, дрхће по кршу“, а пучину и Бога успавао одн.ућутао? Шта је постигао наведеним језичким знацима?
 39. Подсети се лирских ситуација из песме ,, Можда спава“? Која од ситуација представља песникову љубав према драгој жени?
 40. Однос мушкарца и жене у Искреној песми је редуковани дијалог. Шта мислиш, зашто? Објасни.
 41. Потруди се да уочиш драмске ситуације у делу ,, Коштана“ у којима се испољавају следеће карактерне црте драмских јунака – хаџи Томе, Коштане, газда Митка, Стојана. Карактерне црте: искреност, пожртвованост, великодушност,помирљивост, агресивност, осветољубивост, љубомора, поштење, наивност,меланхоличност, песимизам , усамљеност, емотивност, осећање личне промашености.
 42. Ко представља ирационални свет песме ,, Претпразничко вече“?
 43. Драмско дело је засновано на сукобу. Ко се сукобљава у Коштани? Одреди сукобе у ширем и ужем контексту драме?
 44. Како је представљена лепота природе и лепота жене у песми ,, Залазак сунца“?Документуј језичким појединостима из песме.
 45. Како си разумео /-ла Коштанин однос према Митку и Стојану? Шта види у једном , а шта у другом човеку?
 46. Зашто Ката, жена хаџи Томе , све трпи? Синовљева лумповања, мужевљева малтретирања? Јесу ли то надређени закони патријархалне заједнице или њена сопствена немоћ? Како се брани и бори од и против тешких животних ситуација?
 47. За чим чезне лирски субјекат у Тамници? Како доживљава живот? Коју одлику модерне уочаваш у песниковом доживљају?
 48. У којим песничким сликама песама ,,Јабланови“ и ,,Залазак сунца“ уочаваш песников лиризам: осећање усамљености, изгубљене наде, немоћи, страха, личне несреће.
 49. Како разумеш стих: ,, Сумња у љубав, најтежи нам јад/мино“? Шта поручују љубавници свету који их посматра?
 50. За које песме су карактеристична следећа стилска средства: парадокс, иронија, симбол.

План припреме , читања и тумачења дела школске 2019/2020.https://www.slideserve.com/tatjanatucakovic/8382357-powerpoint-ppt-presentation

Презентација коју треба да отвориш како би се упознао/ -ла са свим садржајима који те очекују у трећем разреду шк.2019/2020.

https://www.slideserve.com/tatjanatucakovic/8382357-powerpoint-ppt-presentation

ЛЕКТИРА: ,, Мост на Жепи “, Иво Андрић

Мост на Жепи
ИВО АНДРИЋ ( 1892 – 1975)

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС: ЛЕКТИРА – МОСТ НА ЖЕПИ

1.Час У оквиру радног задатка ,,Доживљај дела“ испитај узбудљива места у делу.

Дозвољено је да их представиш записивањем својих образлагања, али и цитатима.

Осврни се и на остала запажања поводом дела! Одговори на следећа питања:

 • Зашто се неимар након обављеног посла не задржава у селу, не говори ништа о послу, чак и не погледа мост? Посматрач, Селим, зачуђен је неимаревим понашањем, зашто?
 • Зашто везир прецртава хронограм, али и натпис,, У ћутању је сигурност “? Зашто је одлучио да мост остане без имена и знака?
 • Шта за обојицу – неимара и везира значи мост?
 • Како је приповедач сазнао историју о мосту?

КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА

Експозиција дела : Везир размишља да подигне мост и помогне село Жепу овим чином; Заплет: Унајмио је неимара , Италијана; почињу радови; Кулминација : Петнаест дана пре Митровдана разви се истесани зид од камена. Половином лета појавио се мост висок и бео, сведен на један лук, од стене до стене; Перипетија: Молба чувеног цариградског стихотворца везиру; везир прецртава хронограм , један део повеље, али и девизу.Расплет : Остао је мост без имена и знака.

 • Шта чини предмет ове приче? Пронађи приповедне слике које доказују предметност дела.
 • Протумачи симбол моста у делу. Прати следећа значења моста!
 • МОСТ ЈЕ СЛОБОДА, КОРИСНОСТ, ЉУБАВ, СЛОБОДА, СПАЈАЊЕ- ВЕЗА,ЛЕПОТА.
 • Уочи мисли из дела које ова значења рефлектују. Спреми се да их критички вреднујеш.

2. час Анализа ликова

ВЕЗИР 1. Како изгледа Ибрахим Јусуф? 2. Којем друштвеном слоју припада?Какав је човек ( оцена његовог морала према поступцима и понашању)Које црте чине његов емотивни свет? Интелектуални ставови?

ИТАЛИЈАН 1. Како изгледа неимар? Иста питања,

Поруке дела. Осмисли оне идеје које су последица посматрања веза : Мост -лепота

Мост – спајање Мост – трајање Мост – градитељ Мост – слобода

,,Ревизор“ Н.В.Гогољ

Задаци за приступ делу

1, Доживљај дела Издвој комичне ситуације, дијалоге који су те насмејали.Образложи,зашто ?

2. Испитивање драмског тока дела Утврди етапе у развоју драмске радње.Прати драмске ситуације из чина у чин и самостално именуј ЕЗКПР драмског тока.

3. Проблемска питања која покреће дело – НЕРЕД;НЕРАД; НЕОДГОВОРНОСТ; МИТО И КОРУПЦИЈА драмских актера. У којим драмским ситуацијама уочаваш све наведено?

4. Испитај слику власти и друшта . Које карактерне мане уочаваш?Зашто се ,,представници власти“ ( судија, управник болница и сиротишта, школски надзорник, управник поште) плаше вести коју им саопштава градоначелник? Како се глорификују реакције појединаца, да ли се размишља и о могућем рату са Турцима?

На чему се заснива драмски сукоб? Како настаје вербални неспоразум драмских лица? Који актери су носиоци вести о доласку ревизора? Јесу ли тричави у својој појави ? Шта мислиш, да ли је оправдана карактеристика да су Бопчински и Допчински ,, трчилаже“, интригаши? Који женски актери учествују у дочеку ревизора? Како се понашају Ана Андрејевна и Марија Антоновна приликом сусрета са ревизором ?Коме је намењена улога ревизора?Шта сазнајеш о њему ? Како прихвата улогу, да ли је добро одглумио ? Када се сазнаје прави идентитет Хлестакова ?

Протумачи мото драме према контексту дела?

Оноре де Балзак ,, Чича Горио“

ЗАДАЦИ ЗА РАД НА ДЕЛУ
,,ЧИЧА ГОРИО“

Доживљај дела

Која размишљања је у теби подстакао роман?Твоја сазнања о породици, родитељској љубави, о друштву, људима, о животу и себи ?

Композиција дела; Фабуларни токови романа; Мотивација

РАСТИЊАК ГОРИО ВОТРЕН

1.Утврди која дешавања у делу прате наведене ликове. Дефиниши прецизним формулацијама та дешавања.

2.За сваки од наведених ликова одреди мотивацију која их покреће.

Слика друштва, ликови романа

Према простору у којем живе – Први спрат : Кутир, Викторина Тајфер ЗАКЉУЧИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ наведених ликова.

Други спрат? Трећи спрат (сиромашна уседелица,студент)? Поткровље?

Шта ове ликове у приказаним карактерима чини уверљивим, другачијим?

ПОРУКЕ ДЕЛА

На шта је Балзак овим делом указао? Кога Гориова судбина опомиње: децу или родитеље? Каква је судбина породице у друштву чија је једина вредносна категорија – новац?


Лектира: Ана Карењина, Л.Н. Толстој

Разговор о аутору дела и најважнијим збивањима у делу

Пронађи најважније податке о аутору дела, Л. Н.Толстоју.

У свесци за лектиру упиши одговоре који се односе на следећа питања.

Испиши своје најважније утиске и мисли поводом прочитаног дела.

Подсети се , где Ана упознаје Вронског први пут?

Какав став према Ани има мајка Вронског?

За који брачни пар у роману се везује следећа карактеристика: обоје су искрени и наивни као људи.

Ко посећује Ану и Вронског док бораве на селу?

Где путују Ана и Вронски, а где борави Кити?

Ана и Вронски су се сукобили око заједничког одласка, где?

Зашто је Доли желела да се разведе од Стиве?

Када је Ана признала мужу да га не воли?

Ко изговара реченицу : ,, Живот има несумњиви смисао добра који ја имам власт да унесем у њега“?

КЊИЖЕВНИ ЖАНР ДЕЛА

Закључи тематско-мотивску структуру романа. Који мотиви су доминантни у делу? Утврди основне теме.

ЛОКЛИЗАЦИЈА ДЕЛА

Где се одвија радња романа, на којим просторима, у којем времену?

ФАБУЛА ДЕЛА

Да ли и како смењују фабуларни токови у делу? Пронађи смену фабуларних токова и докажи их сопственим излагањем.

ОБЛИЦИ КАЗИВАЊА

Наведи облике казивања који су заступљени у делу. Издвој оне који су ти најзанимљивији. Спреми се да их самостално представиш. Шта си из њих сазано о ликовима, научио или потврдио о животу?

КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА

Знаш ли шта означава термин: прстенаста композиција романа? Пробај да је докажеш делом -ситуацијама?

Наставак приступа делу, следи…

 • 2.Час ИСПИТИВАЊЕ КРИВИЦЕ И КАЗНЕ РОМАНУ
 • Анализирамо љубавни троугао :Карењин – Ана – Вронски
 • У чему се огледа Анина кривица? Своје закључке потврди ситуацијама и појединостима. Шта је њена казна?
 • Одреди кривицу Вронског? Докажи је односима према Кити; Ани и самом себи.
 • Шта је његова казна?
 • Зашто је крив Карењин ? Како је и да ли је кажњен? Спреми се за аргументовано излагање.

Које казне одобраваш или оправдаваш, против којих се буниш? Шта би ти учинио (-ла) у таквим ситуацијама?

3. час Анализа ликова и идеја дела