Памет са покрићем!

SRPSKI JEZIK ZA BLOG
Предлажем да следите пример вредне Селене Ђорђевић, ученице I-1, која је самостално припремила одговоре у вези са наставном темом : Средњовековна књижевност. Када обнављате градиво можете да се користите овим документом. Документ – Српски језик за блог – садржи одговоре на питања која су постављена за обнављање градива.

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ – Обнављамо усвојено градиво!

Први ниво питања – Препознавање градива
Овим нивоом питања утврђујемо колико сте спремни да препознате обрађено градиво. Да ли се успешно сналазите у основним знањима о средњовековној књижевности, јесте ли усвојили основне чињенице о ауторима српске средњовековне књижевности, владате ли основним рефлексијама из тумачених дела српске средњовековне књижевности; проверавамо основна знања о настанку словенског писма, најстаријим јужнословенским споменицима, о фазама у развоју српског књижевног језика од 9. до 19. века.Подсећамо се места где су се преписивале богослужбене књиге, преводиле са грчког на стсл., на српскословенски.
П И Т А Њ А
1.Којим годинама је означена епоха средњовековне књижевности?
2.Наведи називе Житија која су тумачена на часовима.
3.Колико легенди знаш о Светоме Сави? Именуј их.
4.Како се зове најстарији јужнословенски споменик писан ћирилицом?
5.Ко су дијаци?
6.Којим писмом је написан Брижински споменик?
7.Шта знаш о Константину Филозофу, личности из 15. века?
8.Ко је Константин Филозоф из 9.века?
9.Колико година је Стефан Немања владао српском државом пре него што се закалуђерио? Где се замонашио?
10.Које поуке из Житија Светога Симеона си запамтио (-ла)? ( ,,Болест и смрт Симеона“)
11.Где је рођен Растко? Како је добио име?
12.У којем веку је створено прво словенско писмо, како се зове? Друго словенско писмо, треће словенско писмо? Како се зову створена писма?
13. Колико фаза и које чине развој српског књижевног језика од 9. до 19.века?
14.Наведи дела која су написана на српскословенксом језику?
15.Како се зове школа из 15. века у којој су се књиге са грчког језика преписивале на српскословенски?
16.На чему је Јефимија везла Похвалу кнезу Лазару?
17.Како гласи савремени превод текста ,,Слово љубве“?
18.Шта је скрипторијум?
19.Којим знаком су почињали богослужбени текстови?
20.Како се зове први текст о словенској писмености? Ко је аутор текста?
С Л Е Д И *** Н А С Т А В А К !

Други ниво питања : Свесна репродукција градива
ПИТАЊА
1. Језик акростиха Слова љубве преведи на прозни језик сопственом мишљу.
2. Сажето препричај текст ,, Похвала кнезу Лазару “. Затим, одреди и именуј тематске целине.
3. Шта знаш о почецима словенске писмености?
4. Протумачи јужнословенски споменик: Мирослављево јеванђеље. Како је настао, за кога је писан, ко је илуминатор?
5. Одреди и објасни карактеристике епохе старословенског језика од 9. до 12. века.
6. Објасни епоху српскословенског језика од 12. до 15 века.
7. Препричај одломак Теодосијевог Житија о Светоме Сави. Како почиње Житије, које ситуације су у функцији заплета; одреди ситуацију у служби кулминације радње, етапу перипетије ( интелектуалног обрта) и расплет – крај.
8. Шта си научио о средњовековној књижевности? Подсети се година којима је омеђена средњовековна књижевност. Под чијим утицајем се развијала, које су јој особености.
9. Шта си научио о српској средњовековној књижевности? Како су разврстана дела према аутору, према форми? Када почиње, до када траје?
10. Објасни значење следећих књижевних врсти: житија, апокрифа, посланица, похвала.
11. Утврди питања којима се бави Црноризац Храбар у тексту : О писменима.
12. Препричај одломак Житија Светог Симеона и именуј тематске целине.
13. Анализирај лик Светога Саве дат у легенди ,, Свети Сава и ђаво “. Смисли поруку легенде.
14.Објасни епоху рускословенског језика. Издвоји писце који су стварали на поменутом језику, њихова дела, школе у којима се учио рускословенски језик.
15.Протумачи значења поука у одломку Житија (,, Болест и смрт Светог Симеона “).

Трећи ниво питања – Тумачење, образлагање
ПИТАЊА
1. Сведи и образложи утиске изазване текстом : Похвала кнезу Лазару.
2. Уочи стилско – језичке поступке у Житију Светог Симеона. Докажи ,,плетеније словес“ одређеним исказима.
3. Документуј особине Светога Симеона ( брижан родитељ, привржен вери, мудар човек) одговарајућим, поступцима.
4. Образложи утиске изазване делом ,, Слово љубве“ ( љубав према брату, природи, младости, опраштању, Богу, Христу )
5. Одреди алузије у тексту ,, Слово љубве “. Образложи их примарним значењем речи.
6. Протумачи чиме је Растко био мотивисан да побегне у Свету Гору.
7. Уочи разлоге Немањиног замонашења и доласка у Свету Гору. Докажи утврђене разлоге уметничким чињеницама.
8. Објасни разлоге Јефимијиног писања Похвале кнезу Лазару.
9. Образложи утиске изазване делом Житије Светога Симеона.
10.Образложи утиске изазване Житијем Светога Саве.

Четврти ниво питања – Стваралачка примена

1. Упореди религијска гледишта аутора изражена у текстовима: ,, Слово љубве“ и ,, Похвала кнезу Лазару“.
2. Откриј што више особина Светога Саве. За сваку особину припреми и поуздане доказе. ( Легенде и Житије Светога Саве).
3. Упореди ситуације: сцена Растковог одласка из Раса, Растковог растанка са потером. Детаљима докажи драматичност ситуација.
4. Пронађи највиши смисао ( поруку) дела Житије Светога Симеона. Пронађи ситуације из којих порука проистиче.
5. Из Житија Светога Симеона утврди неколико поука које су универзалног карактера. Објасни њихово значење.
6. Издвоји неколико особина Светога Симеона. За сваку особину припреми поуздане доказе.
7. Утврди поруке текста ,, Слово љубве“.
8. Искажи свој доживљај поводом текста ,,Слово љубве“. Рефлексије, емоције и расположења документуј стиховима.
9. Упореди и чињеницама докажи Савину и Симеонову приврженост вери.
10.Одреди симболе препрека на путу Растковог замонашења. Како доживљаваш младића Растка? Поштујеш ли његову јаку вољу, истрајност и љубав према калуђерском животу?

Јефимијин поклон кнезу Лазару

Јефимијин поклон кнезу Лазарупреузимање (39)
ПОХВАЛА КНЕЗУ ЛАЗАРУ, ЈЕФИМИЈА
Прочитај превод текста са српскословенског на савремени српски језик. Утврди композицију текста.Именуј тематске целине. Одреди значења сваког дела текста: уводног, средишњег и завршног дела текста. Подсети се примене слојевите структуре књижевног дела. Користиш се слојем значења. а он подразумева тумачење пренесеног слоја речи и превођење на примарно значење речи. Одреди мотиве сваког дела текста и тему одређеног композиционог контекста. Пронађи стилска средства у тексту и документуј их примерима.images (72)slike od kanapa i kombinovanih tehnika Milanke Petrovic

7. час Свети Сава: Житије Светог Симеона

Циљ часа је да  схватите  оригинални књижевни рад  Светога Саве. Такође, да упознате  стил средњовековног стваралаштва , тзв. ,, плетеније словес“. Да проширите представу о Савином и Симеоновом лику.

 Немању, памтите из Теодосијевог  Житија о Светоме Сави као ,, благородног, благочастивог и ништељубивог човека“. Важно је да разумете да се лик развија  у Савином житију. Осим бриге за свој народ  и привржености деци, Немања је привржен  вери и хришћанском животу. Он је и ктитор. Али  и мудар отац  који саветује свог сина, Саву. Немања сину упућује  животне поуке  које садрже хришћанска гледишта и универзална хумана и племенита осећања. Поручује да  треба славити Бога! ,,Симеонов издах није тренутак смрти већ знак посвећења“, саопштио је Свети Сава овим житијем.
Задатак: Прочитај одломак Житија. Уочи кључне речи питања која су представљена иза текста, налазе се у категорији : Тумачења. Истраживачким читањем , с оловком у руци обележи она места у тексту која одговарају на питања. Уколико си вредан и писано убележи одговоре (Дневник читања).

Народно предање о Светом Сави

Народно предање о Светом Сави

6. час: Читање и тумачење легенди

У Читанци од 163. стр. закључно са 166. стр. дат је избор легенди о Светом Сави. Ваш домаћи задатак је : Прочитај све три легенде. Изабери једну коју ћеш писано да препричаш. Забележи препричавање у Дневник читања. Проучи лик Светога Саве у легенди. Одреди како је представљен. Које се карактерне црте светитеља
представљају причом? Шта мислиш, нуди ли свака легенда неку или неколико порука читаоцу? Које би то поруке биле? Запиши их.