Припрема за други писмени задатак

I ЗАХТЕВ :Обнови прочитане садржаје из дела европског романтизма!
Подсети се, ,,Путовања Чајлда Харолда“, песника Бајрона, поеме ,,Цигани“, романа у стиховима – одломака ,,Евгеније Оњегин “ песника Пушкина, песме ,,Лорелај “немачког лиричара , Хајнрих Хајнеа, Петефијеве песме ,,Слобода света “.
1. Закључи стања и осећања јунака дела : незадовољство,равнодушност, усамљеност ,изопштеност -отуђеност, опчињеност лепотом телесном и гласовном, усхићеност непознатим просторима,слобода лична и слобода света,промашеност.
Размисли о могућности да паралелно тумачиш осећања и стања неколико јунака из обрађених дела.
Облик израде теме : рефлексија = осећајно размишљање
2. Проучи ставове ликова у тумаченим делима. Који став према животу – слободи, љубави, лепоти, превари и борби заступају ликови европског романтизма? Заузми лични став.
За уочавање ставова, образлагање и коментарисање – излагање чињеница за и против користи принцип карактеризације ликова. Самокарактеризација ликова : лик говори сам о себи, о својим поступцима, о карактеру. Директна карактеризација: аутор говори о лику, о поступцима и карактеру лика. Индиректна карактеризација: остварује се кроз монолог, дијалог,опис психолошког стања,поступак јунака, језик , опис ентеријера и екстеријера.
Облик израде теме : расправа
ЗАХТЕВ : Подсети се прочитаних текстова који истичу стваралаштво ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА!
Текстови су:
,,Критика на роман ,, Љубомир у Јелисијуму „, ,,Житије Ајдук Вељка Петровића“, ,, Српски рјечник “ , ,,Предговор Српском рјечнику „, Вук Ст. Караџић о српским народним песмама.
1. Утврди тежишта наведених текстова. (Предмет је јасно уочљив у сваком тексту.)
2. Прати и усвоји ток израде есеја. Есеј као облик израде је захтевани облик одговора за другу тему задатка.
НАКОН САОПШТЕНЕ ТЕМЕ следите ток писања есеја.
1. АНАЛИЗА ТЕМЕ – предмет = ? , тежиште = ? Испитај тему , сачини концепт.
ШТА? КАКО? У КОЈОЈ МЕРИ? КОЈИМ ПОСТУПЦИМА? С КОЈИМ НАМЕРАМА? Одабери проблеме , структуирај проблеме.
2. ЗАУЗМИ СТАВ И ДОКАЖИ РАЗМИШЉАЊЕ
3. САСТАВИ ПЛАН ЕСЕЈА – КОМПОЗИЦИЈА : увод, разрада, закључак
4. САСТАВИ ДЕТАЉНУ РАЗРАДУ
5. САСТАВИ УВОД И ЗАКЉУЧАК
6. ПРОЧИТАЈ НАПИСАНИ ЕСЕЈ И ИСПРАВИ ГРЕШКЕ
Д Е Т А Љ Н И Ј Е
Писање концепта подразумева кратак преглед есеја.
Изношење мишљења и аргументовање значи да утврдиш узроке и последице везане за тему, да о свакој идеји можеш да говориш аргументима за , али и против ње. Очекује се да користиш знања стечена из уџбеника,личних белешки , цитате, мисли, стихове.
УВОД – јасно назначаваш тему о којој ћеш писати, али и ставове којима ћеш бранити тему. Облик казивања. 1.л.јд.
РАЗРАДА – Образлажеш аргументе према редоследу по којем си их најавио -(ла). Сваки пасус у есеју почињеш са темом,поновиш аргумент и твој став у вези са тим. Образложење треба да следи сваки аргумент
чињеницама, идејама, мишљењима ( ауторитетима из те области , али и сопствено мишљење).Облик казивања: 3. л. јд.
ЗАКЉУЧАК – Добар закључак упућује на целокупно значење дела.
Ради добре израде есеја прочитај студију Меше Селимовића ,, За и против Вука “.
Користи линк : http://www.rastko.rs/rastko-bl/umetnost/knjizevnost/mselimovic/mselimovic-vuk_l.html

Романтизам у српској књижевности

Домаћи задатак: 1.
ИСТОРИЈСКЕ И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ 19. ВЕКА
Прочитај текст Романтизам у српској књижевности ( Читанка, стр. 94-98).
Сазнај из текста какве су биле историјске и културне прилике с почетка 19.века. Забележи кључне податке. Чињенице у вези са задатком налазиш у пасусима Устаничко доба и Књижевне прилике у српској култури на прелазу из 18. у 19. век.
ОСНИВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ УСТАНОВА СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Културна револуција у Србији 19.века донела је и оснивање значајних установа. На 95.страни, са маргине дат је преглед првих институција културе. Такође, првих листова и часописа. Препиши називе и усвоји имена институција ,листова и часописа.
УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ УМЕТНИЧКИХ СТИЛОВА, НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ И СТРАНИХ КЊИЖЕВНОСТИ
Утврди који се уметнички стилови преплићу на прелазу из 18. у 19. век. (пасус: Ка романтизму )
Које песништво је од највећег значаја за пут ка романтизму у српској култури? У којем књижевном роду је најизраженије? Под чијим утицајем су стварали песници српског класицизма? Која књижевност их је највише инспирисала? Који песници су се називали припадницима школе објективне лирике?
НАРОДНИ ГОВОР КАО ОСНОВА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ко је почео да сакупља народне умотворине? Ко су људи који су га подстакли?
Утицај народне традиције, усменог песништва,енглеске и романтичарске поезије ствара појаву романтизма у српској књижевности. Периодизација српске књижевности романтизма приказује три развојне етапе.Наведи називе етапа.
Ко су значајни представници српског романтизма? Која књижевна врста је водећа у српском романтизму? Које су остале заступљене? ( пасус : Победоносна 1847. година)

Зашто је значајна 1847. година у српском романтизму?
02vuk-karadzic
Домаћи задатак : 2.
Прочитај текст: ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ ( Читанка , стр. 99 – 101)
Читајући поменути текст обнови знања из Вукове биографије и библиографије.
Запиши у којим областима се огледа Вуков рад. Спреми се да Вуков рад у одређеној области тумачиш.
Обнови и утврди најважније податке из живота и стваралаштв Вука Ст. Караџића. ( преглед података, стр. 101.)
СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ДО ВУКА КАРАЏИЋА
Провери своје знање: Који књижевни језик је био до Вука Караџића? (послужи се материјом изложеној у Граматици, стр. 8-12)
СРПСКИ РЈЕЧНИК – ОБРАДА ПРЕДГОВОРА ИЗ ЧИТАНКЕ
Обавештајно ишчитај текст : Предговор Српском рјечнику (1818 ), ( Читанка, стр. 102 -106)
Затим, истраживачким читањем, с оловком у руци , утврди :
1. однос према језику који писци тога доба користе
2. аргументовану потребу за реформом
3. стилске квалитете текста
4. отпор према Вуковом раду

Поводом романа ,, Евгеније Оњегин “

Задаци за приступ одломцима романа. Намењујем их ученицима другог два и другог шест!
ПРВА ГЛАВА РОМАНА
1. Прочитај стихове прве главе романа. Утврди у којим стиховима се оглашава приповедач, а када његов глас изостаје. Какав читалачки доживљај ствара приповедачево оглашавање? Шта сазнајеш из уоченог оглашавања?
2. Одреди стихове који тврде блискост приповедача и јунака. Наведи их и протумачи.
3. Који уметнички изрази карактеришу јунака дела? Јесу ли то изрази ,, чудак учен, филозоф сретни, кицош, педант већи, богатства и весеља дете“?
Према изразима истакнутим и оним које самостално уочиш, окарактериши својим речима лик Евгенија Оњегина.
4. Докажи деловима текста, ситуацијама из дела , лика према другима ликовима да је Евгеније Оњегин бајронистички јунак. Тражиш све тоталитарности које сугеришу бајронистичке црте у јунаку.
5. Којим стилским средством А.С. Пушкин коментарише свакидашњицу Оњегина ?

ТРЕЋА ГЛАВА РОМАНА, ОСМА ГЛАВА РОМАНА:
Татјанино писмо Оњегину, Оњегиново писмо Татјани
1. Где се налази Татјана када пише писмо, а Оњегин?
2. Сажето препричај садржај писама.
3. Пронађи речи у писмима које илуструју бајронистичку одлику стварања – емоционалност. Подвуци их. Запиши скалу осећања.
4. Које писмо доживљаваш емоционалнијим? Образложи својим коментаром.
5. Шта сазнајеш из сусрета Татјане и Оњегина? У каквом расположењу је затиче Оњегин? Које врлине запажаш у Татјанинином обраћању Оњегину? Претпоставља ли Тања разлоге Оњегинове посете? Који су?
Татјана признаје да га воли,али да остаје верна своме мужу? Како разумеш
Татјанино признање?