Питања за усмену проверу : Просветитељство, барок, класицизам

1. Препознај дело и писца
,, По закону и вери сви би људи добри могли бити“.
2. Три драмска јединства су : _____________, _______________, __________________.
3. Реч барок означава …
4. Објасни појам TABULA RASA Џона Лока у складу са идејама просветитељства.
5. Препричај сцену из Стеријиног дела која ти је била најсмешнија.
6. Наведи особине Мишића из дела ,,Кир Јања „. Докажи уочене особине драмским ситуацијама. Искажи свој став о изнетим особинама.
7. Просветитељство је духовни покрет који траје у ____________веку. Други назив за просветитељство је __________.
8. Основни мотив у песми ,, Црни биво у срцу““ Гаврила Стефановића Венцловића је __________, он је исказан стилском фигуром ___________.
9. Како се зове просветитељ који је последњи писао српскословенским језиком. (Не припада наведеном духовном покрету , мада се залагао за просвећивање српског народа.) Његов значај за српску културу огледа се у следећем?
10. О којим околностима говори Доситеј у делу ,, Живот и прикљученија“?
11. Објасни реченицу Sapere auda ! ( Имај смелости да будеш разуман ) Емануела Канта у складу са идејама просветитељства..
12. Препричај заплет и расплет у Стеријином делу ,, Кир Јања“ .
13. О коме пева Г. Ст. Венцловић у песми ,, Црни биво у срцу „?
14. Којој књижевној врсти припада дело ,, Живот и прикљученија“ ?
15. Наведи особине Кир Јање . Докажи уочене особине драмским ситуацијама. Искажи свој став о уоченим особинама.
16. Писац ,, Писмо љубезном Харалампију“ је ___________. Назив пишчеве аутобиографије је ___________________.
17. Напиши називе два дела Г. Ст. Венцловића. Одреди теме у тим делима.
18. Аутор Славеносрпског магазина је ________________. Својим радом допринео је српској култури. Шта је учинио за српску културу?
19. Основне одлике просветитељства јесу:
20. Поетику класицизма представио је ____________. Дело се зове _______________. И садржи следеће принципе:
1. ___________ 2. ___________ 3. _____________.
21. Спој љубавне парове:
Елиза, Клеант, Валер, Мишић, Катица.
22. Реч класицизам означава…
23. Утврди кулминацију и перипетију у драми Кир Јања. Како гласе називи?
24. Наведи неколико ( најмање три ) разлика у карактеру Молијеровог Харпагона и Стеријиног Кир Јање.
25. Чиме је Јован Рајић импресионирао игумана Теодора Милутиновића?
26. Препознај писца: Представник барокне форме у дубровачкој књижевности. Писац историјско – филозофског –
религиозног епа ____.
27. У Предсловију ( Предговору ) дела ,, Тврдица “ аутор говори о судбини дела. Шта истиче?
28. Које савете је упутио игуман Теодор Милутиновић младом Доситеју?
29. Коментариши став игумана Теодора Милутиновића о учењу, раду и образовању.
30. Који људи грде науку ( дело ,,Живот и прикљученија „). Цитирај поређење.
31. Препознај писца – Комедиограф из Вршца. Сматра се родоначелником српске драме. Писао је греческим стилом.
32. Одреди елементе композиције у драми ,, Кир Јања“.
33. Којим речима је окарактерисан игуман Теодор Милутиновић у одломку ,, Живот и прикљученија „? Зашто га Доситеј доживљава као родитеља?
34. Препознај дело и писца. ,, Неспоразум и мржња међу људима долазе из простоте и непросвећености људске“.
35. У којој књижевној форми је написано дело ,, Писмо љубезном Харалампију „? Шта представља наведено дело ?
36. Наведи особине Јуце из дела ,, Тврдица „. Потврди их одређеним драмским ситуацијама. Заузми став о уоченим особинама. Искажи га.
37. Који су комични, а који озбиљни ликови у делу ,, Кир Јања „?
38. ,, Он је љубио свој род “ пише на надгробној плочи _______________.
39. Врста комедије ,, Кир Јања “ ? Писац? Главни мотив ?
40. Представници просветитељства у Европи? У српској књижевности ?
41. Препознај писца: Умро је на премијери свог дела ,, Уображени болесник““.
42. Одреди идејно подручје дела ,, Кир Јања“. Саопшти пет идеја које проистичу из дела.
43. Препознај писца : Први је наш министар и полиглота.
44. Објасни шта значе следеће речи и израз: ,,шкиљи“ ___________, ,,хондрокефалос „“ ______________.
,, Pan metron ariston “_____________________.
45. Пронађи реченице које јесу одлике просветитељства у делу ,, Живот и прикљученија “.
46. Препричај како је Мишић успео да надмудри Кир Јању.
47. Које се друштвене мане потврђују браком Кир Јање и Јуце?
48. У Писму Харалампију Доситеј помиње просветитељске појмове: здрав разум, природна доброта, корист ( полза).
У којим се исказима Доситеј на њих позива?
49. Како разумеш Доситејеву мисао да се закон и вера могу променити, а род и језик никада?
50. Протумачи смисао пословице ,, Скуп више плаћа“.
51. Упореди Јањин и Харпагонов тврдичлук. Поређења тврдичлука докажи ситуацијама из драмских дела.
52. Подсети се, која поређења илуструју необразованост свештених лица. ( из дела ,, Живот и прикљученија “).
То су : ___________, ______________, ____________.
53. Докажи следеће одлике просветитељства : критичност према традицији, моћ образовања и науке, моћ школе препричавањем делова текста Доситејеве аутобиографије.
54. Анализирај ликове из комедије ,, Тврдица “ Ј. Стерије Поповића. Окарактериши их тумачењем њихових речи и поступака у конкретним сценама.
55. Протумачи Доситејев став ,, Књига је за свакога који разуме српски језик и који с чистим и правим срцем
жели свој ум просветити и нарав своју побољшати „.
56. Коју намеру Доситеј брани мишљу : ,, Само простота и глупост задовољава се увек у месту стајати и радити по старом“.
57. Према твом мишљењу, које су опасности од тврдица и тврдичења за појединца , породицу и друштво?
58. Критички сагледај вредности и негативне појаве образовања данас. Шта је добро у образовању данас, шта је негативно? Изложи предлоге – мере за побољшање образовања.
59. Протумачи однос слуге и газде у прошлости,релацију Петар и Кир Јања. Шта закључујеш?
60. ,,Боље је шест вранаца у каруца него шест школа у глави“, рекао је игуман Доситеју. Која времена илуструје
игуманова мисао? Јесу ли та времена прошла према речима Теодора Милутиновића?

Обрада драме ,, Тврдица “ , Ј.Стерија Поповић

wb
ИСТРАЖИВАЧКИ И СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАЦИ 1. час
О животу писца и његовом делу
1. Сведи основне податке о животу и књижевном стварању Јована Стерије Поповића.
2. Потруди се да сазнаш којег књижевног правца је Стерија представник.
3. Пронађи у предговору дела податке аутора о настанку дела ,, Тврдица“. Саопшти их у форми теза.
_ Стеријино обећање пријатељу ?
_ Намера писца ?
_ Циљ створеног дела ?
4. Припреми се да сажето испричаш садржај комедије. Истакни најбитније драмске ситуације.
ДРАМСКИ ТОК ДЕЛА
5. Утврди експозицију , заплет, кулминацију, перипетију и расплет.
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАТАК
Спреми се да изражајно прочиташ делове драмског текста који су те подстакли на извесна размишљања, емоције и расположења.
АНАЛИЗА ЛИКОВА ДЕЛА 2. час
1. Ко су озбиљни, а који су комични ликови драме?
2. Наведи особине ликова и заузми став према њиховим поступцима.
3. Како се испољава унутрашњи сукоб у Кир Јањи?
4. Како се Јања сукобљава са осталим ликовима?
ВРСТА КОМЕДИЈЕ
1. Којој врсти комедије припада ,, Тврдица „?
ИДЕЈНО ПОДРУЧЈЕ ДЕЛА
Одреди што више идеја у вези са прочитаним драмским текстом.
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАТАК
Да си режисер, како би комедију поставио ( – ла ) на позоришној сцени? Ко би од глумаца добио улогу Кир Јање ?
Којим глумцима би поверио остале улоге? Какав би декор био? Костими?

Доситеј Обрадовић : Живот и прикљученија ( одломак )

Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4
Задатак: Кликни редом на сваки screenshot и прочитај одломак.
Приступ животу и делу Доситеја Обрадовића
У Дневник читања забележи чињенице – основне податке о личности и делу Доситеја Обрадовића.
ПРИСТУП ДЕЛУ
1. Какав специфичан жанр представља аутобиографија? Дефиниши појам: аутобиографија.
2. Које битне околности из свог живота Доситеј у овом одломку интересантно приказује?
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЛИКА
1. У којем делу текста је остварена директна карактеризација лика игумана Теодора Милутиновића?
2. Шта је Доситеј о игуману непосредно изговорио, зашто га је доживео као родитеља?
3. Који ставови у монологу игумана највише привлаче пажњу? Објасни, због чега?
4. Шта је у гледиштима игумана изненађујуће, неочекивано?
5. Анализирај савете које је игуман саопштио Доситеју приликом растанка?
6. Који од ових ставова највише одликују идеје просветитељства?
7. Шта је нарочито похвалио , вредновао као добро у животу младог и памећу обдареног човека?
8. Зашто је млади Рајић толико драг игуману? Којим квалитетима је то заслужио?
9. Прокоментариши, због чега су према игумановом суду – ученост, образовање и рад кључне вредности човека?
10.Издвоји игуманове аргументе којима доказује своја гледишта.
11.Шта је игуман сазнао од барона Пејачевића?
12. Како образованост и усавршавање појединца доприносе напредовању друштва?
13. Пореди игуманове похвале са оштрим критикама манастирског начина живота.
14. Издвоји поређења којима се у игумановом монологу упечатљиво жигошу ускогрудост и необразованост свештених лица његовог времена.

НАКОН одговора , напиши сажет есеј на тему : Образовање и вредности, данас
Елементи за вредновање овог есеја су:
– степен разумевања теме
– истицање водећих идеја теме: Ученост можда не доноси материјалну добробит, али омогућава поштовање и уважавање; необразовани и лењи људи исказују одбојност према учењу
– оригиналност гледишта подстакнутих темом

ГАВРИЛ СТЕФАНОВИЋ ВЕНЦЛОВИЋ: ПЕСМЕ, БЕСЕДЕ, ЛЕГЕНДЕ

Најбољи познавалац Венцловићевог дела , Милорад Павић, објавио је Венцловићеву рукописну заоставштину под насловом ,, ЦРНИ БИВО У СРЦУ “( назив збирке текстова према истоименој песми).
У свим радовима Венцловића : песмама, легендама , беседама садржано је сазнање и поука коју нуди читаоцу – слушаоцу. Венцловић је у своје текстове уносио народне пословице како би га слушаоци боље разумели. Стилско – беседнички квалитети Венцловићевог дела: мисаоност, субјективност, симболичност , песимистичка слика света (привидност земаљског живота, таштина,пролазност, смрт ). Користио се игром речима – дугим понављањима рaзличитих облика речи, метафорама, поређењима , лирским паралелизмима.
ЗАДАТАК:
1. Препиши текстове који следе.
ЦРНИ БИВО У СРЦУ

Велики се то ђаво, као црни
биво у срцу гнезди.
Ево сам то видим,
да неки други завичај злочест,
у моме телу војује,
супроћ мога умља.
И који је тај други,
поснажнији закон,
од божија закона?
Јест и врло поснажнија човечја
жеља и зла ћуд,
којано нит се кога боја боји,
ни мора, ни дуге болести
и зле несреће
ни саме вечне муке

ЛЕГЕНДЕ, БЕСЕДЕ , ПЕСМЕ

Пливају ти к језику разлике беседе/ Ка на лову у мрежу
разликога рода рибе/ Зле и добре
И гледај сад што да чиниш
Змију ухваћену с рибом/ Испљуј је напоље из себе
А добре беседе избери
Те их држи у себи
У барци твојих усти.

ИНОРОГ

Тај, што се индијски зове инорог, рог му је лековит. Такву у себи своју силу има, те од горке воде слатку
чини. Тако, међу морами, по арапскоме вилајету, имаду и злочесте и горке воде и нису за пиће. Скупе се где на
коју воду шумска зверад – пити не могу; ваља иом чекати док не дође инорог. Кад он стигне, та и замочи држећи му рог у води, тако лепу питку воду , још лековиту је учини, те се сва зверад изокола напију. А кад рог дигне и оде, вода остане ка и била: неваљала, горка.

2. Проучи преписана дела. Одговори на следећа питања у вези са сваким текстом.
а) Мисаона преокупација Венцловића у тексту: О чему говори , која сазнања нуди читаоцу?
б) Поука (е) дела ?
в) Барокне одлике дела : Препознај их, докажи деловима текста.

Припрема за час: Барокне тенденције у српској књижевности

ГАВРИЛ СТЕФАНОВИЋ ВЕНЦЛОВИЋ : ЦРНИ БИВО У СРЦУ
Venclovic ГАВРИЛ СРЕФАНОВИЋ ВЕНЦЛОВИЋ (1680 – 1749)
ПРОСВЕТИТЕЉ ( мада не припада том духовном покрету) – трудио се да подигне ниво образовања и културу међу Србима. СВЕШТЕНИК, ПРЕВОДИЛАЦ, ПЕСНИК, ПУТУЈУЋИ БЕСЕДНИК.
Описменио се код Кипријана Рачанина у Сент Андреји. Места његових боравака : Коморан, Сент Андреја, Острогон.
Стваралац песама, легенди , беседа и учених расправа на 20000 страница. Већи део својих радова написао је на народном језику, остали на српскословенском.
ЗНАЧАЈ ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ – ЗА КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБА
1. Покушао је да преправи правопис тадашњег српског језика , увео је слова : ћ,ђ , џ ( претпоставља се).
2. Први је започео сакупљање народних умотворина.
3. Поделио је песме на ,, мушке “ и ,, женске “.
4. Радио је на преводу Новог Завета , желећи да га преведе на народни језик.
* У својим беседама користио је туђице, нарочито турцизме.
5. Народни језик је користио да би се приближио простом и необразованом човеку.
* Морални је судија. Онај који даје поуке да човек буде духовно бољи.
*Стил његовог стварања је фигуративан, барокно обележен.Komorane 1 МЕСТО ВЕНЦЛОВИЋЕВОГ БОРАВКА : манастир Коморан
sent-andreja01 СЕНТ АНДРЕЈА
4.1.1
ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН (1726 – 1785 )
УЧИТЕЉ, ПЕСНИК, ИЗДАВАЧ, СЛИКАР, БАКРОРЕЗАЦ, КАРТОГРАФ Zaharija_Stefanovic_Orfelin_Zapis Позната дела су : .. Плач Србији “ , ,, Свјетованије “. ,, Славеносербски магазин“yaharije
ЗНАЧАЈ ОРФЕЛИНА ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ
1. Борио се за људе непросвећене, бранећи свој народ за који каже да је најспособнији ,, к сваким наукама “.
2. Сматрао је да срспке средње школе у Сремским Карловцима и Новом Саду нису довољне и да Магазин треба да
помогне у ширењу знања међу људима.
3. У Магазину тражи просвећивање за све сталеже и то на народном језику који је разумљив и најпростијим људима.
4. Залагао се за употребу говорног језика као средства за лакше преношење знања до ширих слојева друштва.
5. Аутор је Словенског Буквара ( 1767), штампаног у Венецији.
Bukvarv-225x300
НАПОМЕНА: Пре него почнеш да читаш о српским ,,просветитељима“ обнови чињенице о развоју књижевног језика од 9. до 19. века.