ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ

Који писци из 18. и 19. века представљају себе у властитом делу? _________________________________________________________________ 
Шта је бајронизам? __________________________________________________________________  Представници барока у српској књижевности? __________________________________________________________________ 
Ко су енциклопедисти, наведи неколико имена? _________________________________________________________________ ____. Како се зове стилска фигура у којој се речима даје супротан смисао од оног који имају? ______________________________________________________ . Како се зове главни теоретичар класицизма? __________________________ 
 
Ко је творац поеме? _______________________________________________ 

Које филозофско учење је идејна основа просвећености? ______________ 
Понављање једног или више стихова у песми зове се __________________________________________________________________ 
Како се зове зборник књижевних текстова Гаврила Стефановића Венцловића? ____________________________________________________ 
На ком језику пише Г.С. Венцловић? __________________________________________________________________ 
На ком језику пише Захарија Орфелин? ________________________________ 
Како се зове часопис који је покренуо З. Орфелин? ______________________________________________________________ 

Ко је аутор песме Плач Сербији? __________________________________ 

Које књижевне врсте негује епоха просвећености ? _____________________________________________________________ 
Наведи наслове и имена аутора најпопуларнијих романа епохе просвећености? __________________________________________________________________ 
Шта значи реч Пpедисловје? _______________________________ . У ком облику је написан програмски текст српског просветитељства и ко је његов аутор? ________________________________________________ 
Ко је Теодор Милутиновић? _________________________________________________________________ 

Којој књижевној форми припада дело Живот и прикљученија, шта значи наслов? _______________________________________________________ 
Којој комедиографској врсти припада Стеријина драма Тврдица? ________________________________________________________________ 
Наведи наслове неколико Стеријиних драма __________________________________________________________________ 
Где се одвија радња Стеријиног Тврдице ______________________________ 
За кога везујемо следеће речи:“Позориште је школа где се људи уче“! _________________________________________________ 
Како се зове програмски текст европског романтизма и ко је његов аутор? ________________________________________________________________ 
Препознај аутора и дело из кога су наведени одломци: “Збогом њему, теби збогом, родна земљо- лаку ноћ!“ ____________________________ “Не пристаје наш удес теби, слободу хоћеш само себи“ _______________________________ “Други!..Ал не, ја ником не би дала срце своје! Одувек тако писано је ___________________________ “У налету ка победи, атови ржући прејурте ме, прегазите на бојишту нек остане мој крвави леш“ __________________________________ _____________________________ Ту мирно протиче Рајна, хлана је хвата се мрак! ___________________________________ 
Које године је штампано прво издање Српског рјечника? ________________ 
По угледу на ког граматичара је Вук обликовао своју граматику? ________________________________________________ 
Ко је аутор Житије ајдук –Вељка Петровића? _________________________ 
Шта каже Вук о старости српских народних песама? ________________________________________________________________ 
Ко је , по Вуковом мишљењу, најбољи певач са којим је сарађивао и зашто? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Које романе Милована Видаковића критикује Вук у првој и другој рецензији српској? __________________________________________________________ 
Чиме се бави Вук у критици романа Љубомир у Јелисијуму? __________________________________________________________________ 
Како Вук објашњава распрострањеност наших народних епских песама? ____________________________________________________ 
Наведи године издања Српског рјечника и имена Вукових сарадника у раду на њима. ________________________________________________________ 
Објасни разлоге Оњегиновог “сплина“ (осећања засићености и досаде)___________________________________________________________ 
Објасни узроке Алековог неспоразума са Циганима. _________________________________________________________ 

Наведи карактеристике романтичарског јунака __________________________________________________________________ 
Објасни Оњегинов однос према Татјани. _________________________________________________________________ 
Објасни однос романтичарских стваралаца према савременом животу. __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Наведи основне одлике романтичарске књижевности. _________________________________________________________________________________________________________
Шта је “светски бол’?__________________________________________________________________ 

Како је Вук поделио српске народне песме? _________________________________________________________________ 
“Мушке пјесме се пјевају да други слушају“- шта казује ова Вукова реченица о природи епских песама? _______________________________________________________ 
“При пјевању женских пјесама више се пази на пјевање него на пјесму“- шта казује ова Вукова реченица о улози лирских песама? ________________________________________ _________________________ 
На које језике су преведене речи у Српском рјечнику? ________________________________________________________________ 
Шта значе речи сочинитељ _________________ , честњејши _______________, предисловје ________________________ џебана ___________ 
Наведи наслове три Доситејева дела. ____________________________________________________________ 
Објасни значење појма ЕМПИРИЗАМ: _____________________________________________________________ 
Шта значи израз tabula rasa и у каквој је вези са просветитељским идејама? _________________________________________________________________ 

Које су основне идеје Доситејевог просветитељског програма? 

Уз име јунака напиши назив дела и име аутора .
МИШИЋ ________________________________ ___________________________ 
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ _____________________ _______________________ 
ЗЕМФИРА ______________________________ _____________________________ 
ЧАЈЛД ХАРОЛД _____________________________ _________________________ 
ТАТЈАНА ЛАРИНА ____________________________ _______________________ 
 

Иза реченице допиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна .
Доситеј је писао народним језиком _____________ 
Поема је драмска врста _____________ 
Сентиментализам претходи просвећености __________ 
Захарија Орфелин је представник романтизма __________ 
Објасни значење појма РАЦИОНАЛИЗАМ _________________________________________________________ 
 
 
За који се језик залаже Доситеј у свом просветитељском програму и зашто? ________________________________________________________ 
По чему су, за Вуков рад, значајне следеће године? 
1818. _______________________________ 
1847. _______________________________ 
1850. _______________________________ 
Напиши имена појединаца и институција које се противе Вуковој језичкој реформи __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Означи следећа тврђења са Т ако су тачна , односно са Н ако су нетачна. 
Поема је епска врста ____________ 
Гавран је љубавна песма ______________ 
Патритска поезија је популарна у доба романтизма_______ 

Наведи наслове и имена аутора двеју романтичарских поема 
______________________ ________________________ 
Означи следећа тврђења са Т ако су тачна, односно са Н ако су нетачна: 
Романтизам настаје у 18. веку___________ 
Романтичарска драма поштује Аристотелова начела ________ 
А.С. Пушкин је писао приповетке и романе ________ 
Лорелај је љубавна песма ____________ 

Наведи тачан назив, име аутора и врсту дела чији су јунаци означени: 
Земфира ______________________________________ 
Лорелај ________________________________________ 
Ленски _________________________________________ 
Вук Мићуновић ______________________________________________ 

Текст _______________________________, _______________________________ је 
(назив текста) (име аутора) 
програмски текст српског просветитељства. 

Објасни појам ГРОТЕСКНО 

Уз име јунака напиши назив дела и аутора.

Владика ДАНИЛО
МИШИЋ ________________________ __________________________ 
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ __________________ __________________________ 
ЗЕМФИРА ________________________ __________________________ 
ЛЕНСКИ ________________________ __________________________ 
На основу наведених стихова препознај аутора и наслов дела: 
А) “Не дај ми Боже, такву смрт 
не мени само такву смрт!“ 
Наслов дела ____________________ 
Име аутора ____________________ 
Б) “Не кажњавамо смрћу људе, 
Али с’ убицом ко да буде“ 
Наслов дела ____________________ 
Име аутора ____________________ .

Наведи најмање три одлике романтизма: 

______________________________________________________________________


Повежи појам из савременог српског језика са одговарајућим архаизмом: 
ЈУНОСТ ДОЖИВЉАЈ 
ПОЛЗА ПОШТОВАЊЕ 
ПРИКЉУЧЕНИЈЕ МЛАДОСТ 
ДОБРОДЕТЕЉ КОРИСТ 
ВИСОКОПОЧИТАНИЈЕ ВРЛИНА 

Наведене тврдње означиса Т ако су тачне, или са Н ако су нетачне: 
Доситеј је писао на народном језику. ____ 
Сентиментализам претходи просветитељству. ___ 
Захарије Орфелин је представник романтизма. ___ 
Eвгеније Оњегин је поема. ___ 
Објасни комично у лику кир Јање: 
Објасни слојевитост песме Лорелај: 
Објасни разлику у односу аутора и главног јунака у делима “ПутовањеЧајлдаХаролда и ЕвгенијеОњегин: 
Које лирске, епске и драмске елементе препознајеш у поеми Цигани? 
.Наведи наслове три дела Joвана Стерије Поповића: 
Објасни појам РАЦИОНАЛИЗАМ: .

Текст _______________________________, _______________________________

____________________________ је 
(назив текста) (име аутора) 
Програмски текст европског романтизма. 
Објасни израз tabula rasa, у каквој вези је са просветитељством: 

Уз име јунака напиши наслов дела и име његовог аутора: 
ЈУЦА ________________________ __________________________ 
ТЕОДОР МИЛУТИНОВИЋ __________________ __________________________ 
OЛГА ________________________ __________________________ 
ШАЈКАШИ ________________________ __________________________ 
На основу наведених одломака препознај аутора и наслов дела: 
А) “Моја ће књига бити за свакога који разумева наш језик и ко с чистим и правим срцем жели ум свој просветити и нарави побољшати.“ 
Наслов дела ____________________ 
Име аутора ____________________ 
Б) “Не пристаје наш удес теби, 
Слободу хоћеш само себи“ 
Наслов дела ____________________ 
Име аутора ____________________ 
Објасни појам бајронизам:___________________________________________________________ 

Наведене тврдње означи са Т ако су тачне, или са Н ако су нетачне: 
Гаврил Стефановић Венцловић је аутор Славеносербског магазина. ____ 
Просветитељство претходи сентиментализму. ___ 
Енциклопедија је настала у Енглеској. ___ 
Дело Цигани је роман у стиху. ___ 

Којим се све областима у свом раду бавио Вук Караџић? 
У чему се огледа значај Српског рјечника? 
Наведи све противнике Вука Караџића? 
У којим Вуковим делима се огледа његов рад на прикупљању народних 
умотворина? 
За основу српског књижевног језика Вук је узео _____________________ 
(дијалекат) 
__________________ и ___________________ изговора. 
Када је одржан Бечки књижевни договор? 
А) 1954. год. 
Б) 1854. год. ( Заокружи тачан одговор) 
В) 1850. год. 
Друго издање Српског рјечника издато је ________год. И он је садржао 
________________речи. 
Графеме Х и Ф Вук је увео у ћирилицу ___________ године 
Који текст се сматра првим књижевнокритичким текстом у нашој књижевности? 
Са којим књижевником је Вук водио оштру полемику? 
Зашто се 1847. сматра годином Вукове победе? 
Ко су били Вукови сарадници на изради Рјечника? 
Објасни разлику између “мушких“ и “женских“ песама? 
Којој књижевној врсти припада дело “ Житије Ајдук-Вељка Петровића“? 
Шта је у Житију Ајдук-Вељка Петровића хроничарско( историографско), а шта литерарно? 

Пре Вука правописну реформу извршио је __________________________________. 
Уз наслов дела напиши име аутора 

Бој змаја с орлови __________________________________________ 
Беседа Шајкашима __________________________________________ 
Совјети здравога разума __________________________________________ 
Плач Сербији __________________________________________ 

Повежи писца и књижевну врсту 

Венцловић роман 
Стерија поезија 
Ј.Вујић беседа 
М. Видаковић драма 
З. Орфелин 

Доситеј се на почетку свог програмског текста обраћа за помоћ како би штампао дело 
______________________________________________________________. 

Заокружи појмове који се односе на просвећеност 

наука поучни списи 
машта субјективност 
критичко мишљење часописи 
рационализам црквени карактер књижевности 
религиозност логика 

Поетички текст европског романтизма зове се ________________________________ 
а његов аутор је _____________________________. .

Објасни улогу пејзажа у романтичарској поезији 

Иза реченице напиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна 

Романтичарски писци поштују правило о три драмска јединства 
У епохи романтизма уметник је стваралачки геније 
Романтизам је повезан са друштвеним и политичким околностима 
Романтичарска дела приказују истиниту слику живота 
Романтичарска дела настају по узору на античку књижевност 

Поема је … 

Иза реченице напиши Т ако је тачна или Н ако је нетачна 

Предговор Кромвелу је експлицитна поетика романтизма. 
Новалис је представник француског романтизма. 
Романтичари негују култ природе . 
Романтичарски јунак има оптимистички однос према стварности. 
Романтичарска књижевност је израз личности уметника  појма “светски бол“ 

Такође , питања која природно проистичу из Горског вијенца ( Питања у вези са припремом за Дневник читања).

РОМАНТИЗАМ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

y1pJjv_cK8Crq8LgS6WE7CkJI4Bd8KQVmkE8HNvUKG90-TcQ63bDTqqgKaUJo7QuqfwiMMHvVhqCR4images (27)c491ura-jakc5a1ic487преузимање (9)j,j.zmaj

Аудио књига ,, Горски вијенац“, Петар Петровић Његошhttps://audioknjige.elektronskaknjiga.com/gorskivijenac.php

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1813 – 1851) ,, ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ“ 

ТУМАЧЕЊЕ ДЕЛА  спровешћемо кроз три школска  часа; Обрати пажњу на следеће задатке!

                                                1.ЧАС

Приступ делу  – Настанак , форма  и композиција дела ( У Дневник читања забележи питања и сажето одговори)

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ  1.  Сведи податке о животу и раду аутора Горског вијенца.

НАСТАНАК дела 1. Како је настао ,,Горски вијенац“? 2.Како гласи првобитни наслов дела, зашто ? 3.Протумачи симболику коначног назива дела – Горски вијенац.

ФОРМА дела? Докажи да је дело сачињено епско – драмским обликом са богатим лиризмом.

ТЕМАТИКА дела? Чији живот и борба је насликана делом? Против кога се боре Црногорци?

ПОСВЕТА ДЕЛА 1.Коме је дело посвећено? Зашто баш том човеку ?

КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА  1. Како гласе називи композиционих целина?

Скупштина уочи Тројичина дне на Ловћену,  Скупштина о маломе Госпођину дне на Цетињу, Бадње вече

  1. Издвој стихове , сцене и друге делове текста које сматраш посебно важним. Забележи  утиске, размишљања и доживљаје на које су те стихови подстакли.

КОЛО у Горском вијенцу 1. Која је улога кола у делу ?Како Коло износи свој став према борби са потурицама?

                                                  2.  ЧАС

О ЛИКОВИМА У ДЕЛУ!

  1. Истражи филозофска виђења живота и човекове судбине које илуструју ставови следећих ликова:  владика Данило, Вук Мићуновић, Вук Мандушић, игуман Стефан.

Ставови о јунаштву, човечности, слободи, вери , љубави , истрајности,породици и браку, пријатељству, отаџбини и родољубљу, сукобљавању и ратовању.

2. Издвој стихове који илуструју обичаје и веровања  Црногораца.

                                                  3.ЧАС

.У Горском вијенцу садржани су и гномски изрази, који се памте по својој сажетости и вишезначности. Преносе се и употребљавају и у животу.

Твој задатак је да следеће гномске изразе локализујеш, одредиш контекст дела ( ко изговара одређени исказ, у којим околностима, у којим сценама?). Након тога, пажљиво тумачиш универзална значења које наведени исказ има.

Гномски израз : ,, Благо томе  ко довијека живи, имао се рашта и родити “.

                            ,, Чашу меда јошт нико не попи што је чашом жучи не загрчи:чаша жучи иште чашу меда, смијешане најлакше се пију “.

                             ,, Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјештвом“.

                            ,,  Свету лампу луд вјетар угаси“.

                            ,, Ко на брдо, ак’ и мало стоји, више види но онај под брдом“.

                             ,, Зла под небом што су сваколика, човјеку су прћија на земљи“.

                             ,, Ал’ тирјанству стати ногом за врат, довести га познанију права, то је људска дужност најсветија“.

                             ,, Будале су с очима слепе, које виде, а залуду виде“.

                            ,,   Иза туче ведрије је небо, иза туге бистрија је душа, иза плача веселије појеш“.

                            ,,    Дивљу памет а ћуд отровану дивљи вепар има, а не човјек“.

                             ,, У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци“.

                              ,, Без муке се пјесна не испоја, без муке се сабља не сакова “.

                              ,, Нека буде борба непрестана, нека буде што бити не може “.

                              ,, Удри за крст, за образ јуначки, ко гођ паше свијетло оружје, ко гођ чује срце у прсима: хулитеље имена Христова , да крстимо водом али крвљу“.

                               ,, Страх животу каља образ често“.,,Ђе се гусле у у кућу не чују, ту је мртва и кућа и људи“.

                               ,,  Они жене у чељад не броје, но их држе ка продано робље. Они кажу жена је човјеку слатко воће , ал печено јагње;док је таква, нека је у кућу, није л’ таква, са њом на улицу “.

Не заборави! Одреди контекст дела и значење исказа. Затим,научи наведене стихове напамет.