Припрема поводом дела ,,Нечиста крв “

  • час                   УТИСЦИ О ДЕЛУ                                                                                                                                     Припреми се да саопштиш утиске које је роман  побудио у читаоцу.                                                                                                                ТУМАЧЕЊЕ НАСЛОВА РОМАНА                                                                                                          Потруди се да објасниш , како разумеш наслов романа. Где се све јавља мотив нечисте крви ? Које је његово основно значење? Када се основно значење шири  у психолошку  и етичку тематику? Анализом закључи мотив нечисте крви  у варошкој и сељачкој породици ( из угла основног значења мотива , али  и са психолошке и етичке перспективе)                                                                                                    УЗРОЦИ ПРОПАДАЊА ХАЏИ-ТРИФУНОВЕ ПОРОДИЦЕ                                                                                                                                              Размисли,  шта је узрок пропадања хаџи- Трифунове породице? Шта мислиш, да ли очување друштвеног статуса одобрава пропаст главне јунакиње?
  •  час                      ПРОПАСТ ГЛАВНЕ ЈУНАКИЊЕ , СОФКЕ                                                                                Када почиње Софкин пораз? Како је испрошена? Зашто је прошевина необична? Какве су Софкине психосоматске реакције пошто сазнаје истину  саопштену индиректно? Опиши их.                                                                                                                                              ОТПОР СОФКИН И ПРИХВАТАЊЕ ЖРТВЕ                                                                             Пронађи трауматичан доживљај који подстиче Софку да разговара са оцем, да му каже да ,,неће и не може“. Шта се сазнаје из разговора ћерке и оца? Ко је привидни победник? Зашто се Софка одлучује да прихвати удају? Шта је мотивише на тај срамни чин?                                РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ВАРОШКОГ И СЕЉАЧКОГ СВЕТА                                                    Где видиш разлике између два света? Да ли у описима средина, ентеријеру, у карактеру и изгледу ликова ? Докажи појединостима које чине те слике.

3.час                                                                                                                                           АНАЛИЗА ЛИКОВА РОМАНА

  • СОФКИНА ЛЕПОТА  – Докажи је мноштвом допадљивих детаља изражених на поетичан начин.
  • У завршном портрету  некадашња лепота изокренута је у своју супротност! Образложи тврђење.
  • СОФКИНА СНЕВАЊА И МАШТАЊА – Којим се чулним узбуђењима јунакиња у осами  и сањарењу препушта?
  • ДВОГУБОСТ У СОФКИ – Чиме је проузрокован њен доживљај телесног удвајања?
  • Софкини страхови – Од чега Софка страхује?
  • ЕФЕНДИ МИТА – Прикажи ефенди Митин лик, образллажући узроке његовог егоизма.
  • ГАЗДА МАРКО – Шта газда Марка чини самосвојном и посебном уметничком личношћу у роману? Зашто проси Софку? Какав је његов однос према Софки? Зашто Марко пати и страда у роману? Како је уметнички мотивисана сличност и дубља повезаност Марковог и Томчиног лика у ,, НЕЧИСТОЈ КРВИ “

Проучавање романа ,, Нечиста крв“

Проблемске целине

Испитај  тематику романа :  фабулу, догађаје и мотиве.  Значи,  утврди узрочно – последични ток радње у времену и простору. Издвој важне догађаје у фабули и закључи мотиве који их стварају. Уочи конфликтне ситуације и анализирај их са аспекта читаоца и аспекта ликова. Сагледај друштвене , моралне и егзистенцијалне проблеме у делу.

 

Облици казивања

Анализирај према сопственом избору два описа: екстеријер и опис душевног стања и један дијалог из романа. Примерима покажи  изражајност Станковићеве реченице  у приповедању, описивању и дијалогу.

Ликови романа

Лик СОФКЕ – физички портрет = описи Софкине лепоте, ситуационо сликање, Софкино самопосматрање, изглед Софке у завршној сцени романа.

Психолошки и морални лик Софке:  чиниоци који су утицали на Софкино понашање, слојевито приказивање свести: нарцисоидност, удвајање личности