Милан Коњовић: Стари кочијаш

Слика Слика Милана Коњовића је непосредна инспирација за наставак тумачења  новеле ,, Туга“.

Анализа жанровских одлика новеле и њихово утврђивање у делу

ЖАНРОВСКЕ  ОДЛИКЕ                                                ДОКАЗИВАЊЕ ОДЛИКА

1. САЖЕТОСТ                                                                     Нема дугих описа природе или ентеријера; нема предисторије

јунака ( ми само слутимо да кочијаш Јона издржава породицу

која је остала у селу); нема широке карактеризације ликова ни

њиховог портретисања; нема сувишних објашњења за читаоца.

Све је сажето , речено је само неопходно.

2. ЗАПЛЕТ ЈЕ СВЕДЕН, А РАСПЛЕТ НАСТУПА НЕОЧЕКИВАНО У ОБЛИКУ ПОЕНТЕ.

Од почетка до краја новеле постоји једна атмосфера у коју се све утапа- туга појединца и равнодушни свет. Расплет наступа изненада. Човек кога нико није хтео да саслуша, прича своју несрећу коњу.Поента: Једино племенито биће је изгладнели преморени коњ.

3. ПРИКАЗИВАЊЕ ДОЖИВЉАЈА ПОВОДОМ ДЕШАВАЊА

4.ИСТАКНУТА ЈЕ УМЕТНИЧКА ДЕСКРИПЦИЈА

5. ПРИПОВЕДАЧ СЕ НЕ УЗДРЖАВА ОД  САОПШТАВАЊА СУБЈЕКТИВНИХ ГЛЕДИШТА

6. ИНСИСТИРА СЕ НА ПРОДУБЉЕНОМ  ПРИКАЗИВАЊУ ПСИХОЛОГИЈЕ ЛИКОВА.

 

,,ТУГА“ , Антон Павлович Чехов

преузимање (1)Screenshot_27Тумачење  епског  дела , новеле: ТУГА

Уводни приступ – мотивација за разговор о делу

1. Докажи  да у Чеховљевом ремек – делу, новели ,, Туга “ траје самоћа због туге;  али и туга због самоће. Илуструј своје доказе .

Тумачење новеле

1. Ко је Јона? Зашто је усамљен? Која несрећа га ломи? Шта очекује, куда би да крене ? Да ли се вечерњи зимски пејзаж стапа са душевним стањем и расположењем старог кочијаша? Уочи средства уметничког изражавања којима је дочаран вечерњи зимски пејзаж,  Јонин  лик . Протумачи паралелизам – везу амбијента, атмосфере и Јониног стања.

2. Ко су људи које  Јона  очекује? Сусрет са првом муштеријом  Јони је повод да проговори о својој несрећи. Како  Јона то чини? Какво дејство имају Јонине речи на униформисано лице? Остале  ,, муштерије“? Јесу ли и тројица младића глуви  према патњи старог кочијаша? Како се понашају? Ко је најбезобразнији и зашто?

Потребу да исприча некоме своју тугу због синовљеве смрти  Јона није  задовољио , остаје сам у својој  несрећи. Ипак, покушава још два пута. Са којим људима? Да ли успева?

3. Када је Јона трагично – смешан?  Какву симболику уочаваш у завршној сцени новеле?

4. Пронађи одељке новеле који тврде приповедачево гледиште  о проблемским местима у делу:

а)  човек и његова потреба за људима  ;  б) човек и његова туга у савременој цивилизацији ; в) усамљени појединац и равнодушни свет.

5. Зашто су ликови  именовани заједничким именицама? ( униформа, младићи, чистач дворишта, млади кочијаш)

6. Одреди идеје  ове новеле?

Раслојавање језика: Функционални стилови

СликаKЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИ СТИЛ

употреба:  у свим облицима књижевности;

намена: књижевно читалачка публика;

карактеристике: субјективан, емоциоаналан, маштовит, присутно пренесено значење речи, богат стилским фигурама;

облици књижевноуметничког изражавања: песма, приповетка,роман, новела, есеј, драма.

Screenshot_24НАУЧНИ СТИЛ

употреба: у свим научним дисциплинама;

намена: пружање тачне и прецизне информације;

карактеристике: објективност, рационалност, употреба стручних термина, употреба фуснота, табела, скица, графикона, табела;

облици изражавања: уџбеници, студије,  реферати,семинарски радови, докторске дисертације.

АДМИНИСТРАТИВНИ СТИЛScreenshot_25

употреба: у свим правним, законодавним  и званичним документима;

намена: за писање правних аката, званичних докумената, образаца,уговора;

карактеристике:  кратак исказ, јасност, устаљени изрази, службени тон,  административни термини, лишен емоционалности и слободе у  изражавању;

облици административног изражавања: пословно писмо, молба, жалба, захтев, записник, закон, правилник.

РАЗГОВОРНИ СТИЛ – Формални и неформални ( облици разговорног стила)

Формални: – Молим Вас, сачекајте. Директор је тренутно заузет.

Неформални: – Здраво Драгана. Како си? – Добро. А како си ми ти? – Памтим и боље дане, али не дам се.

употреба: свакодневна комуникација

намена: за споразумевање у говорном облику

карактеристике: дијалошка форма, не подлеже нормама језика, честа недореченост и испрекиданост, пун је обрта, сугестиван, присутни су гестови и мимика, дијалектизми и жаргон.

 

Раслојавање језика: Функционални стилови

Употреба језика у различитим људским делатностима условила је појаву функционалног раслојавања језика, појаву функционалних стилова.Screenshot_14ПУБЛИЦИСТИЧКИ СТИЛ

употреба: у средствима јавног информисања – радио ,телевизија, штампа, интернет;

намена: за широку популацију различитог степена образовања;

карактеристике: кратка и јасна реченица, информативност, објективност, актуелност;

облици новинарског  изражавања:  вест, извештај , репортажа, интервју.

,,Бановић Страхиња“, народна епска песма

images (58)images (57)images (55)images (62)ЧОВЕК  ЗА СВА  ВРЕМЕНА!

Ваш домаћи задатак : Лик Бановић Страхиње

Могућа су три модела обраде лика. Први модел – Током читања песме уочили сте карактерне црте, душевна стања јунака и јунаков однос са светом ( породицом, тазбином; однос према утамниченом дервишу, према Влах  Алији и неверној жени). ЛИК  пратите фабулом песме (  узрочно – последичним низом ситуација) и тумачите портрет, карактер, осећања и преживљавања јунака.

Други модел : Анализирате лик са следећих становишта:

епско ( лик у акцији), лирско ( осећања) , чулно (изглед), психолошко (карактер, испољавање мисли), социолошко ( друштвени статус), етичко ( процењивање поступака и ставова).

Трећи модел обраде лика:

Лик сагледавате из две перспективе : прва – портрет јунака; друга – осећања, мисли,преживљавања Бановић Страхиње. Тумачите  како је директном карактеризацијом осликан јунак, индиректном и метафоричком. Певач је директном карактеризацијом приказао изглед, особине и понашање јунака. Индиректна карактеризација представља карактер лика који се испољава у приказивању речи и поступака. Све што лик каже, мисли,осећа поводом збивања у делу , открива његове мане, врлине  и карактерне црте. Метафоричка карактеризација је поступак у обликовању лика којим се унутрашња својства ликова( психолошка стања и расположења) пројектују на околну предметност, а некада и на друге ликове. Размислите и утврдите , да ли је  стање изневерености, пораза , усамљености Страхињића бана , даровити певач  пројектовао на неке друге ликове у песми? Кога или које ликове?

За потпун и успешан рад нека вам инспирација буду понуђене слике,

ГОВОРНИК

3. Govornik Како припремити добар говор?t-recite-01-voz

ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ

Да бисте квалитетно припремили говор поводом одређене теме , припрема мора да следи одређене фазе:

1. Инвенција ( проналажење материјала који ће садржати говор)

2. Диспозиција ( ваљано распоређивање одабране материје). Распоређивање одабране материје захтева: избор материје која ће представљати Увод; материја која ће представити став, предлог, тврђење о датој теми – Пропозиције; вредновање материје, важнији детаљи у односу на споредне – Класификација;  Узрочно-последични ток говора о материји – Нарација; Тврђење о датој теми; Побијање дате теме; Закључак.

3. Елокуција = стилско обликовање говора.( Коришћење реторичких фигура – елоквенција)

4. Акција =  дикцијско – гестовна реализација ( Дикцијска реализација – примерена јачина и висина тона, боја гласа,мелодија реченице , темпо говора и драмске паузе; Гестовна – достојанствено држање током говора, изразит поглед упућен аудиторијуму, одлучност у казивању.  Није добро држати руке на бедра, нити стављати руке у џепове.)

ВАШИ ЗАДАЦИ:   Прва тема : Порок и вера      Друга тема : Одбрана живота

Припремите говоре. База материје је приповетка : “ Први пут с оцем на јутрење “ Лазе Лазаревића.

Тема : Порок и  вера                         Могући ток говора: Околности које су подстакле порок коцкања?

Шта доноси коцка, шта одузима?

Тип коцкара, мане и карактер коцкара

Успеси и морални падови коцкара

Немоћ човека да се одупре коцкању

Вера и љубав спасавају посрнулог

Бог, прави ослонац драматичних момената?

Најјачи стуб против болести зависности

Ко побеђује, анђео или ђаво: вера или порок?

Наравно, да  су наведене мисли само материја коју треба да разложите сопственом мишљу, својим речима и  изразитом уверљивости наступа.