Домаћи задатак : В.В.Мајаковски,,Облак у панталонама“

Како би се припремио(-ла) за бољи приступ песми и тумачење одломка поеме на часу , писано одговори у свој Дневник читања на следећа питања:

  1. Ишчитај Пролог поеме.Уочи и издвој стихове који аргументују обраћање лирског субјекта друштву. Коме се обраћа и шта им својим ставом поручује?
  2. Шта тврди о себи? Како гласе стихови самопосматрања?
  3. Како доживљава малограђански менталитет и где их позива да уче живот?
  4. Шта је речено у завршним стиховима Пролога поеме?

Одреди стихове који потврђују главне одлике футуристичког стварања( бунт, смелост,одважност, љубав према опасности, задовољство)

Читај прву песму и прати ток песникове исповести. У вези са самоисповедањем лирског субјекта, усмери своју мисао према анализи поеме користећи се следећим задацима:

1.Коју функцију има реторско питање на почетку прве песме?2.Зашто је значајна Одеса?3. Шта ради лирски субјекат, како се супротставља свом удесу? 4.Зашто постаје бронза? 5.Опиши мучно чекање, сведи појединости које уочаваш у релацији : Лирски субјекат природа; очај и крик ?6.Кад настаје луда игра живаца?Конкретизуј је стиховима из песме.7.Ко разрешава мучно чекање и нервну напетост? 8. Обрати пажњу на разговор девојке и песника.9. Коју истину сазнаје лирски субјекат? Како реагује на истину? 10.Пронађи речи које доказују песников бес, али и привидни мир.Кога криви за неостварену љубав? 11. Зашто осећа да је његово ,,ја“ за њега мало? 12.Кога позива да га утеши? 13. Одакле би да се спаси? 14? Чему треба да служи његова исповест?

.

Алогичне слике? Став лирског субјекта који је у функцији програма Футуризма :Лепота је у борби.

Књижевни покрети и струје у српској књижевности између два рата

Основни смисао авангардне књижевности
Књижевни покрети и струје у српској књижевности између два рата омогућили су да се српска књижевност осавремени,укључи у европске токове,обликује моде-
рни израз.Прави авангардизам почиње 1919.збирком песама,,Лирика Итаке“Милоша Црњанског.Авангарда је оспоравала традиционалне уметничке норме и облике.
Најважнији покрети у српској књижевности између два рата су:експресионизам,надреализам,
социјални покрет,традиционализам.
Експресионизам је први књижевни
покрет(авангардна школа) настао у српској књижевности.Настанак покрета мотивисан је последицама Првог светског рата. Манифест експресионистичке школе написао је Станислав Винавер,1920.Став је гласио,,Реалност није у стварима,већ је реалност у дејству“( према европском ставу екпресиониста:,,Ја сам свест,свет је мој израз“.
Одлике експресионистичког стварања су:повезаност ствари и
бића,веза далеких крајева и људи. Типичан пример успостављених одлика је у песми
М.Црњанског,,Суматра“.
Представници овог покрета су:Станислав Винавер,Милош Црњански,Иво Андрић
(,,Ex Ponto,Немири“),Растко Петровић.
Најзначајнија дела представника српског екпресионизма:
С.Винавер,Манифест екпресионистичке школе 1920.
М.Црњански,Лирика Итаке1919.
Дневник о Чарнојевићу1921.(антиратна лирика),Сеобе 1929.Друга књига Сеоба1972.
Роман о Лондону1972.
Црњански је увео нови измењени стих,интонацију и синтаксу свео у први план својих дела.
Растко Петровић,Откровење1922.,напушта обележја старог стиха,Бурлеска Господина Перуна Бога Грома1921.Дан шести1960.
Момчило Настасијевић,Пет лирских кругова1932.Магновења,Одјеци
1938.Песник се враћа тзв.матерњој мелодији- фолклорном стиху и мелосу.
Иво Андрић,представља синтезу
традиционалног и авангардног стварања.Андрићев стил носи особеност уравнотеженог језика и компоновања и одличну наративну вештину.У својим делима представља везу источне и западне културе.Дела Ex Ponto
и Немири су експресионистичка.
Пут Алије Ђерзелеза је прва Андрићева приповетка1920. Три романа 1945.На Дрини ћуприја,
Травничка хроника, Госпођица,Проклета авлија ,1954.
Надреализам у српској књижевности
Након оглашавања Андреа Бретона у Паризу,1920.чланком Манифест надреализма,одјек идеја је нашао своје присталице у Београду.Већ 1922.надреализам се паралелно развија са Бретоновим покретом у Паризу.Српски надреалисти издају манифест Позиција надреализма 1930.Одлике:рушење дотадашње поезије
поезија која настаје слободним
асоцијацијама,техником аутоматског писања.
Представници:Милан Дединац,,Од немила до недрага“,дело од стихова и прозе- лирике са огледима.Душан Матић,Багдала,
Буђење материје( изражен спој мисаоности и лаког казивања).Александар Вучо,писао је хуморну поезију,,,Хумор заспао“.Оскар Давичо,,,Песме,Хана,Вишња за зидом“.
30-их година 20.века формира се
покрет социјалне литературе.Прво оглашавање писаца социјалне литературе било је у зборнику Књига другова 1929.Схватање писаца
овог покрета било је да књижевно дело треба да буде одраз стварности и документ живота. Представници: Бранимир Ћосић,роман,Покошено поље“,али и Велимир Живојиновић .
Традиционалисти у српској књижевности између два рата:
Десанка Максимовић која је стварала традиционалну лирику,родољубиву,дескриптивну,интимну ,,Песме“1924.Тражим помиловање“1964.
Бранко Ћопић,,,Пролом“1952.роман о рату у Босни, ,,Башта сљезове боје“1970.,приче о детињству и машти.