Тест – Питања

 1. Главни правци који чине авангарду?
 2. Кубизам је настао од речи _________, ________године.
 3. Футуризам је ___________ правац, настао у ___________. Манифест футуризма је објавио __________________.
 4. Експресионизам је  ________________правац, настао у __________; трајао је од _____до _______године.
 5. Надреализам је добио назив од француске речи __________. Главни ликовни представник надреализма је _______________.
 6. Дадаизам је као назив за уметнички правац настао од ___________ што значи ____________.Развијао се у европским земљама ____________, __________,_____________.
 7. 1916. и 1920. година означиле су време ____________(напиши назив уметничког правца).
 8. 1909. и 1910. јесу године уметничког правца – ______________ у ___________(назив земље) и ____________.
 9. Израз лат.expressio =___________ (напиши значење речи) трајао је од ________ до_______.
 10. Надреализам настаје  у ___________(назив земље) иницијативом __________(име и презиме творца) и траје од ____ до ____.
 11. ,,Хоћемо да разоримо музеје, библиотеке, да се боримо против морализма, феминизма и свих кукавичлука“, тврдња је из  Манифеста ___________.
 12. ,,Чист психички аутоматизам којим жели да се изрази…, стварно деловање мисли“. Тврдња је из Манифеста __________.
 13. Поема В. Мајаковског је ,,Облак у панталонама“. Зашто је као симбол највеће нежности узет ,,облак у панталонама“?
 14. Протумачи симболику аласове борбе са рибом. Чему он пркоси? Због чега је љут?
 15. Коме лирски субјекат жели да служи у првој песми збирке ,,Градинар“. Шта представљају цветови које жели да гаји? Како је прва песма композиционо обликована?
 16. Шта је тема 41. песме збирке ,,Градинар“?Које су песничке слике повезане по принципу супротности? Издвој једну и протумачи.
 17. Чега се плаши лирски субјекат у 41.песми ?
 18. Шта је старог рибара нагнало да се упути на пучину? Шта га мучи?
 19. Шта се алудира првобитним насловом песме,, Облак у панталонама“?Зашто је наслов измењен? Чијом сугестијом? Како је песник нашао нови наслов?
 20. Ко је Манолино ? (,,Старац и море “)
 21. Како изгледа Сантјаго? Сажето представи његов портрет?
 22. Главна тема Тагорине лирике је љубав. Остали мотиви ( теме ) који чине збирку,, Градинар“ су ___________ ( наведи три мотива). Илуструј их стиховима.
 23. Како разумеш стих ,, Љубав ова између тебе и мене проста је као песма “.
 24. Како разумеш стих ,, Непрекидне стреле из твојих очију чине да је мој бол вечито свеж “.
 25. Објасни значење стиха: ,, Зато ти дајем ружна имена и хвалим се својом суровошћу“.
 26. Објасни значење стиха : ,, Неспокојан сам.  Жудим за  далеким стварима“.
 27. Како разумеш стих : ,, Тражим што не могу постићи, а постижем што не тражим“.
 28. Каква је то мисао ,, што машта на омекшалом мозгу“? Које је поређење прати?
 29. Објасни значење наслова романа: ,, Старац и море “. Зашто је писац управо тим речима именовао своје дело?
 30. Шта значи наслов збирке ,, Градинар “? Како разумеш метафору назива дела ?
 31. Подсети се, шта је био непосредни повод песнику за стварање поеме ,, Облак у панталонама“?
 32. Коме се обраћа лирски субјекат у 85-ој песми? На чему се заснива његов самоуверени став о будућем читању песама?
 33. Објасни како се дечакова љубав у роману  ,, Старац и море“  испољава према Сантјагу?
 34. У којим поетским сликама у поеми ,, Облак у панталонама “ уочаваш слику града и рушилачку анксиозност новог човека?
 35. Мотиви Тагорине поезије су : поезија, љубав, смрт. Наведи стихове који ове мотиве илуструју.
 36. Зашто су значајне две временске тачке  из Хемингвејевог живота  ( посета Африци и  Хавани)?
 37. Следећа осећања и стања јунака поеме  ,, Облак у панталонама“ докажи стиховима.

Презир према друштву – стихови ______________________Повређеност __________

Критичност________________Љубавна изневереност ___________________.

38. Шта су бол и бес због неостварене љубави подстакли у лирском субјекту?

39. До каквих универзалних истина о дубокој трагичности живота  и љубави песник долази?

40. Наведи што исцрпнија тумачења метафоре ,, облак у панталонама “?

41. У којим стиховима поеме ,, Облак у панталонама “ уочаваш снажну критику малограђанског менталитета? Наведи их .

42. Размисли, која од реченица романа ,, Старац и море “ важи за универзалну поруку дела. Напиши је.

43. Наведи осећања и размишљања на која подстиче  дело ,, Старац и море “.

44. Објасни шири , симболични смисао синтагми : ,, веселе очи “ и  ,, непоражене очи“.

45. На каква размишљања подстичу песме у прози збирке ,, Градинар “?

46. ,, Старац и море “ је према  жанру  роман. Докажи чињеницама .

47. Зашто је ,, Облак у панталонама “ према жанру увршћена у поеме ?

48. У којој лирској песми се Тагор обраћа земљи – мајци? Каква је земља којој се обраћа?

49.Који знаци у понашању лирског субјекта одају заљубљеност? Уочи их и наведи. (41. песма)

50. Чега се лирски субјекат у песми 41 прибојава? Објасни његове страхове.

51. Како разумеш стих : ,, Чезнем да те оставим заувек, али се не усуђујем; страхујући да би могла открити мој кукавичлук “.

52.Које карактерне особине уочаваш у лику Сантјага и Манолина ? Шта их спаја ?

53.Које су препреке које лирског субјекта спречавају да буде искрен према својој драгој?Ко их је поставио?

54.Протумачи симболичан однос Слуге  и  Краљице у уводној песми збирке ,, Градинар “.

55. Мотиве греха,среће, пораза дела ,, Старац и море “ докажи прироведним ситуацијама.

56. Зашто се Сантјаго сећа лавова?

57. Ко је Марија у поеми ,, Облак у панталонама “? Зашто је песнику значајна Одеса?

58. Према ставу Рабиндраната Тагора – Ко може најбоље да васпитава децу?

59. Да ли се у чекању дугом ,,облаку у панталонама “ руга и природа? Како?

60. Које идеје о љубавној промашености си закључио/ -ла  из поеме ,, Облак у панталонама“. Наведи бар три.

61. Објасни значење реторског  питања из прве песме ,, Облак у панталонама“.

62. Опиши нервну напетост лирског субјекта из поеме ,,Облак у панталонама “.

63. Која значења носи море из романа ,, Старац и море “?

64.Причом о 84 дана рибарења, писац асоцира на неку од парабола ? О којој је реч и шта иста садржи?

65. Колико дана је трајала борба старца Сантјага са рибом и ајкулама?

66. Докажи или оповргни наведену тврдњу: Човеков пораз као успех и судбина.

67. Докажи или оповргни тврдњу: ,, Човек је осуђен најпре на борбу, а потом и на пораз“.

68. У реченици коју старац изговара при крају романа: ,, Човек може бити уништен, али никада поражен “ шта препознајеш ? Какав став о животу ?

69. Протумачи следећу мисао Манолина упућену Сантјагу: ,, Има много добрих рибара и неколико  великих. Али нико није као ти“.

70. Издвој неколико порука  ( 3 – 5 ) романа ,, Старац и море “.

71. Издвој неколико порука  ( 3 – 5 ) дела ,, Градинар“.

72.Следећа осећања и стања јунака поеме ,, Облак у панталонама “ докажи стиховима.

Нервна напетост __________________; Лажни спокој _______________;

Тренутна утеха и  олакшање  ___________________;  Вечити бол ___________________.

 

 

 

Тумачење збирке песама ,, Градинар“

Рабиндранат Тагор је своје песме испевао једноставним емоцијама и мислима. То је главна одлика његовог песништва. ОСНОВНИ МОТИВИ поезије јесу:

 • ПРИРОДА
 • ПРОЛАЗНОСТ
 • ЉУБАВ
 • СМРТ
 • ЗЕМЉА
 • ПОЕЗИЈА         У вези са наведеним мотивима надређени мотив је ЖИВОТ!

Твој задатак је да прочиташ збирку песама. (Збирка садржи 85 песама , лирских песама у прози)

https://www.scribd.com/doc/124514959/Rabindranat-Tagore-Gradinar   (линк за књигу)

 1. Закључи метафорични однос  Слуге и  Краљице из уводне песме збирке. Шта истиче  лирски субјекат; да ли важност места које жена има у мушкарчевом животу? Која слика испољава мушкарчево унижење? Шта моли?  На шта је све спреман  СЛУГА? Како  реагује  Краљица? Да ли је услишила његову  молбу? Одреди симболичну вредност односа Слуге и Краљице? Крије ли се у овом односу нешто шире и дубље од везе мушкарац – жена? Можда , однос Песника и Поезије? Одреди главни мотив ове песме!
 2. Песма 41.ЧЕЗНЕМ ДА ТИ КАЖЕМ НАЈДУБЉЕ РЕЧИ   Анализирај песму према следећем: Песнички субјекат чезне да каже , шта?  Да чини, шта? Али , не усуђује се, зашто? Шта га спречава? Зато чини   све супротно љубави,како? Исход таквог понашања је …?  Епилог странствовања је : ,,Непрекидне стреле из твојих очију чине да је мој бол вечити свеж“. Шта значи последњи стих? Главни мотив песме је? Докажи тврдњу стиховима? Који мотив се преплиће са основним мотивом? Какав емотивни однос успоставља младић са девојком коју воли?
 3.  Пронађи главне мотиве Тагорине поезије у следећим песмама: 2, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 27, 46, 73, 79, 81.  Илуструј  мотив типичним стихом.
 4. Поводом 85. песме, испитај песникову сигурност да ће се његове песме читати  и после њега. На основу чега је био толико сигуран? Да ли је супериорност песничка заснована на стилу који је  успешан?
 5.  Погледај слајдове у наредном прилогу у вези са стварањем Р.Тагора.izlozba179