Задаци за обраду драме ,, Коштана“

У свој Дневник читања забележи лични доживљај драме. Изнеси своје утиске, осећања, мисли и расположења . Уочи битне етапе драмске радње и именуј их.

Анализа композиције дела

Издвој сцену која ти се највише допала у делу. Која сцена те је одушевила, која ожалостила?

Главни проблем драмских актера је и суштина драмског сукоба = однос индивидуе и патријархалног друштва. Која лица страдају од строге средине и патријархалног морала? Ко се исповеда у Коштани? Шта сазнајеш о њиховом животу?Чиме су ликови опчињени?

Шта је тема драме ,, Коштана“? Шта значе песме које пева Коштана?Коју пева газда Митку, Стојану , хаџи Томи?

Анализа ликова

Утврди карактерне особине ликова из драме и припреми се да их примерима из текста илуструјеш.

О писцу Борисаву Станковићу и о прототипу за настанак дела.

Сазнај основне податке о животу Боре Станковића и о његовим делима.Ко је инспирисао писца за лик Коштане. Покушај да објасниш , зашто се ово дело увршћује у ред лирских драма.

Питања за полугодишњи тест

Обнављање градива: Модерна у европској и српској књижевности

 1. Повежи наслов књижевног дела са именом аутора. ,,Ујка Вања“, ,,Долап“, ,,Претпразничко вече, ,,Тамница “, ,, Албатрос“ ____________________________
  _____________________________________________________________________
 2. Наведи назив књижевног дела према књижевном јунаку: Митка_______________Соња______________________хаџи Тома____________.
 3. Поред наслова збирке песама , напиши име и презиме њеног аутора. ,,Цвеће зла“__________________, ,,Посмртне почасти“
 4. Прочитај издвојену строфу и одговори на постављена питања. ,, И не знадох да ми крв струји и тече,/ и да носим облик што се мирно мења;/ и да носим облик, сан лепоте, вече / и тишину благу ко дах откровења./И не знадох да ми крв струји и тече“. Строфа од пет стихова зове се _______________. Строфа је из песме ____________ и говори о песниковом _____________________________________.
 5. Заокружи називе стилских средстава које уочаваш у наведеној строфи. ,, И јеца звоно/Боно / По кршу дршће звук“ а) асонанца и алитерација б) персонификација в) симбол Коју стилску фигуру препознајеш у стиху : ,, Клече мршаве главе“ _________________.
 6. Питање на које се не очекује одговор( јер је очигледан) и које се поставља ради постизања реторичког ефекта назива се ______________________.
 7. Импресионистичка драма је врста драмског текста у којој драмски јунаци казују своје утиске о животним дешавањима. Т/Н ( Заокружи тачан одговор).
 8. Синестезија је стилско средство засновано на метафоричкој замени појмова , тзв.,,поезија замењених чула“. Т/Н ( Заокружи тачан одговор).
 9. Према наведеним подацима препознај о којем писцу или критичару је реч. У Предговору Антологији новије српске лирике, која је сачињена према естетским мерилима, истакао је три начела: песма мора имати емоције, мора бити јасна, мора бити цела лепа. Писац/критичар је __________________________.(Напиши име и презиме препознатог аутора и подвуци једно од понуђених занимања.)
 10. Аутор је рефлексивне песме ,, Јабланови“, али и песме ,, ___________________“. Његово име и презиме је __________________________.
 11. У српску поезију уноси теме сновиђења, подсвесне слике, ирационалне преставе.Песник је _______________________.
 12. Уз наведени одломак напиши наслов дела, име писца и назив књижевне врсте којој дело припада. Војницки : Године ту не играју улогу. Кад већ нема правог живота, живи се од привиђења. 1. Наслов дела __________________ 2. Име писца __________________ 3. Књижевна врста ____________________
 13. У којој песми српске модерне има навише песимизма и безнађа? ___________________
 14. Наведи песничке појединости које чине ирационални свет песме ,, Залазак сунца“._______________________
 15. Којим речима се жени обраћа лирски субјекат у песми ,, Искрена песма“.Испиши речи обраћања и протумачи њихово значење .
 16. Како почиње, развија се и завршава лирска прича у песми ,, Можда спава“.
 17. Представи рационалне језичке знакове из песме ,, Долап“ и протумачи њихову симболичну вредност.
 18. Издвој песме у којима се жена представља мистично. ______________________ (наведи називе песама и њихове ауторе)
 19. Који песник српске модерне пева о породичној срећи и жали за прошлим временом? ________________________________
 20. Шта лирски субјекат слави у песми ,, Светковина“? Коме упућује своју иронију?
 21. Наведи драмске актере дела ,,Коштана“ ( све које памтиш), утврди време у делу; места драмске радње .________________________________________________
 22. Зашто је Митке песник и филозоф? Тумачење наведених тврдњи закључи било репликама из драмског текста или својим речима.
 23. Докажи да је Коштана, симбол младости и лепоте у истоименом делу, али и права уметничка природа.
 24. Како си разумео/-ла Стојанову посвећеност Коштани, као љубав или заљубљеност? Свој став документуј драмским ситуацијама.
 25. Коју песму тражи Стојан, газда Митке, хаџи Стојан да пева Коштана? Шта песма побуђује у драмском лицу?
 26. За чим чезне Коштана , а шта јој намеће патријархална средина?
 27. Зашто је хаџи Тома несрећан човек? Која песма у драми најречитије описује његов живот?
 28. Које карактерне црте су заједничке следећим лицима: Коштана,Митке, Стојан?
 29. Која одлика модерне је изражена Миткиним саветом Коштани :,, Буди човек , а човек је само за жал и муку здаден“.
 30. Свет Искрене песме чине песничке слике,које ? Именуј их.
 31. Шта је катахреза? У којој песми је уочена, како гласи стих?
 32. Која песма је окарактерисана као најлепша песма српске модерне? Социјално- рефлексивна песма?
 33. Наведи одлике српске модерне књижевности.
 34. Подсети се представника српске модерне. Наведи имена песника, лирских реалиста и критичара.
 35. Синоним за српску модерну је ? Период српске модерне почиње ____________ и траје до ______________________.
 36. ,, Ал бегају звезде; остављају боје“, песник је , песма је ; врста песме је ____________?
 37. Песник је традиционалног певања . Са Јованом Дучићем је покренуо часопис ,, Зора“. ___________________. Обрађене песме јесу :_______________________.
 38. Зашто је у песми ,, Вече на шкољу“ песник оживео звоно ,, јеца звоно боно“ звук који ,, дрхће по кршу“, а пучину и Бога успавао одн.ућутао? Шта је постигао наведеним језичким знацима?
 39. Подсети се лирских ситуација из песме ,, Можда спава“? Која од ситуација представља песникову љубав према драгој жени?
 40. Однос мушкарца и жене у Искреној песми је редуковани дијалог. Шта мислиш, зашто? Објасни.
 41. Потруди се да уочиш драмске ситуације у делу ,, Коштана“ у којима се испољавају следеће карактерне црте драмских јунака – хаџи Томе, Коштане, газда Митка, Стојана. Карактерне црте: искреност, пожртвованост, великодушност,помирљивост, агресивност, осветољубивост, љубомора, поштење, наивност,меланхоличност, песимизам , усамљеност, емотивност, осећање личне промашености.
 42. Ко представља ирационални свет песме ,, Претпразничко вече“?
 43. Драмско дело је засновано на сукобу. Ко се сукобљава у Коштани? Одреди сукобе у ширем и ужем контексту драме?
 44. Како је представљена лепота природе и лепота жене у песми ,, Залазак сунца“?Документуј језичким појединостима из песме.
 45. Како си разумео /-ла Коштанин однос према Митку и Стојану? Шта види у једном , а шта у другом човеку?
 46. Зашто Ката, жена хаџи Томе , све трпи? Синовљева лумповања, мужевљева малтретирања? Јесу ли то надређени закони патријархалне заједнице или њена сопствена немоћ? Како се брани и бори од и против тешких животних ситуација?
 47. За чим чезне лирски субјекат у Тамници? Како доживљава живот? Коју одлику модерне уочаваш у песниковом доживљају?
 48. У којим песничким сликама песама ,,Јабланови“ и ,,Залазак сунца“ уочаваш песников лиризам: осећање усамљености, изгубљене наде, немоћи, страха, личне несреће.
 49. Како разумеш стих: ,, Сумња у љубав, најтежи нам јад/мино“? Шта поручују љубавници свету који их посматра?
 50. За које песме су карактеристична следећа стилска средства: парадокс, иронија, симбол.