Задаци поводом драме ,, Ујка Вања “

Припреми одговоре у вези са следећим питањима.

1. час приступа драми ,, Ујка Вања “

Подсети се елемената импресионистичке поетитике – 1. симболичност језика   2. изразити лиризам  3.сликовитост

4. музикалност . Уочи их у драми и докажи ситуацијама, репликама, бојама.

Запамти ко су лица  драме и у каквим су односима ( породичним, друштвеним – занимања ликова драме).

Где је смештена радња драме ? Одреди мотиве у драми : ликови су носиоци мотива драме! Социјални мотиви? Носиоци утврђених мотива? Морални мотиви ? Носиоци , који ликови их представљају? Психолошки мотиви: љубав, завист, мржња , љубомора,   преданост ,превара, издаја. Који ликови их носе, како  се остварују?

На којем животном питању је грађен основни сукоб у драми? Како започиње сукоб,  ко учествује у њему, које емоције ликове подстичу на сукоб?

ДРАМА ,, УЈКА ВАЊА“ ЈЕ МОДЕРНА ПСИХОЛОШКА ДРАМА.  Потруди се да следеће одлике модерне психолошке драме образложиш сликама.         ОДЛИКЕ : 1. ПРЕБАЦИВАЊЕ ТЕЖИШТА С АНАЛИЗЕ ДРУШТВА   НА АНАЛИЗУ ЛИКА 2. УВОЂЕЊЕ ТЕМА – ПОТРАГА ЗА ВЛАСТИТИМ ИДЕНТИТЕТОМ  3. НЕМОГУЋНОСТ ПРАВЕ ЉУДСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.  4. ПРОМАШЕНОСТ ЖИВОТНИХ СУДБИНА  5. ПОМЕРАЊЕ СУКОБА СА КОЛЕКТИВНОГ ПЛАНА НА ЛИЧНИ ПЛАН  – ИНТИМНИ УНУТРАШЊИ СУКОБ  6. ПОСЕБАН ВИД ХУМОРА И ИРОНИЈЕ  7. ИСКАЗИ ЛИКОВА КОЈИ

ПОСТАЈУ УНИВЕРЗАЛНА ГЛЕДИШТА ПОВОДОМ БИТНИХ ЖИВОТНИХ ПИТАЊА.

2. ЧАС      У припреми !