Питања за проверу усвојеног знања/ Романтизам у европској књижевности

1. Шта је романтизам, а шта романтично расположење?
2. Које време је обележио романтизам? Ко су главни представници у Европи ?
3. Шта је бајронизам? Наведи важне одлике бајронизма.
4. Препознај бајронизам у књижевном јунаку поеме,, Цигани “ ( Лик Старца, Алека, Земфире). Докажи уочено стиховима и прокоментариши.
5. На основу Харолдовог лика истакни главне особине бајронистичког романтичарског јунака. Објасни принцип живота :,, Што даље, то боље“.

6. Како се Чајлд Харолд опрашта од родне земље? Уочи контраст у слици јунаковог опраштања и представи појединостима ( песничким изразима).
7. Због чега ће Харолда , који се отиснуо на море да заборави чак и верни пас?
8.Како у Путовању гласе мисли о жениној верности и врлини? Који је твој став о наведеном питању?
9.Како се испољавају осећања Пушкинових ликова у Циганима? Представи природу тих осећања?
10. Како си доживео/-ла љубавне неспоразуме, неверства и злочин у Циганима, Евенију Оњегину? Која размишљања, поступке ниси могао/-ла да прихватиш? Објасни због чега?
11. Шта је узрок неспоразума у јунацима – Татјани и Оњегину? У Алеку и Земфири?
12. Представи психолошку карактеризацију Оњегина . Како живи у престоници, зашто му је постало досадно, шта се крије иза славља и луксуза?
13. Шта Евгенија Оњегина чини бајронистичким јунаком?
14.Анализирај Тањино писмо Оњегину. Како казује осећања и која су ? Ток , градација и врхунац осећања ?
15.Протумачи мисли, емоције и расположења у песмама ,, Слобода света“ и ,, Лорелај“.
С Р Е Ћ Н О !