Тест – Питања

 1. Главни правци који чине авангарду?
 2. Кубизам је настао од речи _________, ________године.
 3. Футуризам је ___________ правац, настао у ___________. Манифест футуризма је објавио __________________.
 4. Експресионизам је  ________________правац, настао у __________; трајао је од _____до _______године.
 5. Надреализам је добио назив од француске речи __________. Главни ликовни представник надреализма је _______________.
 6. Дадаизам је као назив за уметнички правац настао од ___________ што значи ____________.Развијао се у европским земљама ____________, __________,_____________.
 7. 1916. и 1920. година означиле су време ____________(напиши назив уметничког правца).
 8. 1909. и 1910. јесу године уметничког правца – ______________ у ___________(назив земље) и ____________.
 9. Израз лат.expressio =___________ (напиши значење речи) трајао је од ________ до_______.
 10. Надреализам настаје  у ___________(назив земље) иницијативом __________(име и презиме творца) и траје од ____ до ____.
 11. ,,Хоћемо да разоримо музеје, библиотеке, да се боримо против морализма, феминизма и свих кукавичлука“, тврдња је из  Манифеста ___________.
 12. ,,Чист психички аутоматизам којим жели да се изрази…, стварно деловање мисли“. Тврдња је из Манифеста __________.
 13. Поема В. Мајаковског је ,,Облак у панталонама“. Зашто је као симбол највеће нежности узет ,,облак у панталонама“?
 14. Протумачи симболику аласове борбе са рибом. Чему он пркоси? Због чега је љут?
 15. Коме лирски субјекат жели да служи у првој песми збирке ,,Градинар“. Шта представљају цветови које жели да гаји? Како је прва песма композиционо обликована?
 16. Шта је тема 41. песме збирке ,,Градинар“?Које су песничке слике повезане по принципу супротности? Издвој једну и протумачи.
 17. Чега се плаши лирски субјекат у 41.песми ?
 18. Шта је старог рибара нагнало да се упути на пучину? Шта га мучи?
 19. Шта се алудира првобитним насловом песме,, Облак у панталонама“?Зашто је наслов измењен? Чијом сугестијом? Како је песник нашао нови наслов?
 20. Ко је Манолино ? (,,Старац и море “)
 21. Како изгледа Сантјаго? Сажето представи његов портрет?
 22. Главна тема Тагорине лирике је љубав. Остали мотиви ( теме ) који чине збирку,, Градинар“ су ___________ ( наведи три мотива). Илуструј их стиховима.
 23. Како разумеш стих ,, Љубав ова између тебе и мене проста је као песма “.
 24. Како разумеш стих ,, Непрекидне стреле из твојих очију чине да је мој бол вечито свеж “.
 25. Објасни значење стиха: ,, Зато ти дајем ружна имена и хвалим се својом суровошћу“.
 26. Објасни значење стиха : ,, Неспокојан сам.  Жудим за  далеким стварима“.
 27. Како разумеш стих : ,, Тражим што не могу постићи, а постижем што не тражим“.
 28. Каква је то мисао ,, што машта на омекшалом мозгу“? Које је поређење прати?
 29. Објасни значење наслова романа: ,, Старац и море “. Зашто је писац управо тим речима именовао своје дело?
 30. Шта значи наслов збирке ,, Градинар “? Како разумеш метафору назива дела ?
 31. Подсети се, шта је био непосредни повод песнику за стварање поеме ,, Облак у панталонама“?
 32. Коме се обраћа лирски субјекат у 85-ој песми? На чему се заснива његов самоуверени став о будућем читању песама?
 33. Објасни како се дечакова љубав у роману  ,, Старац и море“  испољава према Сантјагу?
 34. У којим поетским сликама у поеми ,, Облак у панталонама “ уочаваш слику града и рушилачку анксиозност новог човека?
 35. Мотиви Тагорине поезије су : поезија, љубав, смрт. Наведи стихове који ове мотиве илуструју.
 36. Зашто су значајне две временске тачке  из Хемингвејевог живота  ( посета Африци и  Хавани)?
 37. Следећа осећања и стања јунака поеме  ,, Облак у панталонама“ докажи стиховима.

Презир према друштву – стихови ______________________Повређеност __________

Критичност________________Љубавна изневереност ___________________.

38. Шта су бол и бес због неостварене љубави подстакли у лирском субјекту?

39. До каквих универзалних истина о дубокој трагичности живота  и љубави песник долази?

40. Наведи што исцрпнија тумачења метафоре ,, облак у панталонама “?

41. У којим стиховима поеме ,, Облак у панталонама “ уочаваш снажну критику малограђанског менталитета? Наведи их .

42. Размисли, која од реченица романа ,, Старац и море “ важи за универзалну поруку дела. Напиши је.

43. Наведи осећања и размишљања на која подстиче  дело ,, Старац и море “.

44. Објасни шири , симболични смисао синтагми : ,, веселе очи “ и  ,, непоражене очи“.

45. На каква размишљања подстичу песме у прози збирке ,, Градинар “?

46. ,, Старац и море “ је према  жанру  роман. Докажи чињеницама .

47. Зашто је ,, Облак у панталонама “ према жанру увршћена у поеме ?

48. У којој лирској песми се Тагор обраћа земљи – мајци? Каква је земља којој се обраћа?

49.Који знаци у понашању лирског субјекта одају заљубљеност? Уочи их и наведи. (41. песма)

50. Чега се лирски субјекат у песми 41 прибојава? Објасни његове страхове.

51. Како разумеш стих : ,, Чезнем да те оставим заувек, али се не усуђујем; страхујући да би могла открити мој кукавичлук “.

52.Које карактерне особине уочаваш у лику Сантјага и Манолина ? Шта их спаја ?

53.Које су препреке које лирског субјекта спречавају да буде искрен према својој драгој?Ко их је поставио?

54.Протумачи симболичан однос Слуге  и  Краљице у уводној песми збирке ,, Градинар “.

55. Мотиве греха,среће, пораза дела ,, Старац и море “ докажи прироведним ситуацијама.

56. Зашто се Сантјаго сећа лавова?

57. Ко је Марија у поеми ,, Облак у панталонама “? Зашто је песнику значајна Одеса?

58. Према ставу Рабиндраната Тагора – Ко може најбоље да васпитава децу?

59. Да ли се у чекању дугом ,,облаку у панталонама “ руга и природа? Како?

60. Које идеје о љубавној промашености си закључио/ -ла  из поеме ,, Облак у панталонама“. Наведи бар три.

61. Објасни значење реторског  питања из прве песме ,, Облак у панталонама“.

62. Опиши нервну напетост лирског субјекта из поеме ,,Облак у панталонама “.

63. Која значења носи море из романа ,, Старац и море “?

64.Причом о 84 дана рибарења, писац асоцира на неку од парабола ? О којој је реч и шта иста садржи?

65. Колико дана је трајала борба старца Сантјага са рибом и ајкулама?

66. Докажи или оповргни наведену тврдњу: Човеков пораз као успех и судбина.

67. Докажи или оповргни тврдњу: ,, Човек је осуђен најпре на борбу, а потом и на пораз“.

68. У реченици коју старац изговара при крају романа: ,, Човек може бити уништен, али никада поражен “ шта препознајеш ? Какав став о животу ?

69. Протумачи следећу мисао Манолина упућену Сантјагу: ,, Има много добрих рибара и неколико  великих. Али нико није као ти“.

70. Издвој неколико порука  ( 3 – 5 ) романа ,, Старац и море “.

71. Издвој неколико порука  ( 3 – 5 ) дела ,, Градинар“.

72.Следећа осећања и стања јунака поеме ,, Облак у панталонама “ докажи стиховима.

Нервна напетост __________________; Лажни спокој _______________;

Тренутна утеха и  олакшање  ___________________;  Вечити бол ___________________.

 

 

 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПЕСАМА – ,,НА ЛИПАРУ “ – ,,ПОНОЋ“

Ђура Јакшић
Ђура Јакшић

Задаци намењени првој радној групи, вођа групе, Милица Стојиљковић. Чланови – Ивана, Анђела, Наташа, Сања, Александра Пејчић.

Истражи смену различитих осећања и расположења у песмама. Утврди осећања и расположења лирског јунака, именуј их и докажи своје тврђење стиховима.

Задаци другој радној групи. Вођа групе , Стефан. Чланови групе , Велимир, Тијана, Милица Глигоријевић, Јована.

Коме и о чему се жали лирски субјекат у песмама ? Зашто се обраћа  другим световима, не  и свету којем припада? Чија судбина личи судбини песника, а која је разлика у судбини два различита света?

Трећа радна група. Вођа групе, Лука. Чланови- Катарина, Исидора , Алекса, Христина, Милица.

Уочите симболику срца , птица и духа умрле мајке у песмама. Преведите је на језик разумевања, документујте изворним мислима лирског субјекта, гласом птица.

Четврта радна група. Вођа групе, Сандра. Чланови, Јулија, Јованка, Анастасија.

Одреди стихове који илуструју трагичност живота , као и трагичност људског постојања. Према одређеним стиховима формирај поруке које проистичу из песама.

Пета радна група . Вођа групе, Милош. Чланови: Николина, Милица Костић, Никола Стевановић.

Анализирај употребу стилских изражајних средстава у песмама. Стилско средство потврди карактеристичним стихом. На шта говорно лице у песми ,, Поноћ“ асоцира појава неког гласа  , и нечијег хода?Пронађи стихове који успостављају асоцијације.

Шеста радна група. Вођа групе, Милица Дацић.Чланови: Миљан. Катарина Јовановић, Зорица, Милан Благојевић.

Лирске песме сажето представи причама, препричај их.  Објасни значење поетских лексема: ,, познаници стари,  род – сирочићи мали, ко скрхана биљка, одбего ме мај, много је горких истина, много ми цепаше груди“.

Припреми се за час језика: АЛТЕРНАЦИЈЕ СА ПРАВОПИСНИМ РЕШЕЊИМА

ФОНЕТИКА СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ
Задаци: 1. Обнови значење наведених термина 2. Погледај слике у прилогу, копирај их и потруди се да самостално протумачиш сваку=href=“https://tajsi.files.wordpress.com/2013/10/cool-cartoon-6724898.png“>cool-cartoon-6724898cool-cartoon-6724878cool-cartoon-6724525cool-cartoon-6724874cool-cartoon-6724918

Обнови гласовне алтернације са правописним решењима: једн.сугл. по звучности, једн. сугл. по месту или начину артикулације, јотовање, палатализација, сибиларизација, промена О у Е, непостојано А,промена Л у О.

Писмени задатак

Писмени задатакПрипрема за први писмени задатак

Истражите  представљена два елемента теме!

( Елементи тема су различити,примерени су одељењима. Прати распоред елемената према одељењима.)

I-1   Предмет теме: Машта    Тежиште: Сопствени закон ( занимљива игра духа, слобода, важнија од знања)

I -1  Предмет теме: Реч(и)    Тежиште: Право време ( важан тренутак,  осећање тријумфа, истина)

I -2  Предмет теме: Сањалица( сањар)  Тежиште: Волети ( прихватати, обожавати, разумети, дивити се самом себи)

I – 2  Предмет теме:  Невоља (несрећа, лоше искуство, пораз) Тежиште: Учити човека (сазнавати, схватити, оправдати, разумети)

I -3   Предмет теме: Моје срце  Тежиште: Љубав ( борити се , гласати, подржавати, живети)

I -3   Предмет теме: Уметност    Тежиште: Грубост света ( неподношљивост, тешкоће, неразумевање)

I – 4  Предмет теме: Читање     Тежиште: Упознавање ( света, себе, природе, других култура)

I –  4 Предмет теме:  Лепота    Тежиште: Осмех ( загрљај, сусрет, мисао, дечја игра)

I  –  6 Предмет теме: Путовања  Тежиште: Нови свет ( други живот, обиље културе; другачији људи)

I – 6  Предмет теме:  Истина   Тежиште : Доживљај ( удаљавање од истине -бол или срећа)

I – 7  Предмет теме: Јесен   Тежиште: Слика ( мириси,боје и звуци)

I – 7  Предмет теме : Лепота  Тежиште: Жудња ( свевременска, док је света  и века)

Контролни задатак – питања

Област испитивања усвојеног знања –  Култура изражавања

1. Како си доживео (-ла) народну приповетку ,,Дјевојка бржа од коња“? Сажето представи лични доживљај приповетке.

2. Искажи своје рефлексије, емоције и расположења поводом изабраног уметничког дела.

3.  Представи лични доживљај лепоте поводом дела: Сунце се дјевојком жени,  Дјевојка бржа од коња.

4.  Уочи универзалне вредности о причи и причању које истиче беседа ,, О причи и причању“ Иве Андрића.

5.  У којим случајевима се употребљава мало слово ? Докажи језичким примерима.

6.  Када се у писању употребљава велико слово?  Наведи све што знаш о употреби великог слова.

7.  Напиши писаним словима следеће називе:

КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ , СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ОКРУЖНИ СУД У НИШУ.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ.

8. Допиши властито име Света Гора ( географски појам, манастирска заједница )

а) ____________________ је грчко полуострво  на којем је смештена једна самостална монашка држава на свету _______________.

9. Стави одговарајућу тврдњу :  Т , Ѕ ( коректорски знак за нетачно)

Заменице Ви  и Ваш пишу се великим словом

а) ако се обраћамо већем броју лица ____

б) ако се обраћамо једној особи ___

в) у свим случајевима _____.

10. Подвуци правилно написана властита имена: Трг хероја, Историјски Музеј, Улица кнеза Михаила, Студентски Трг, Пећка патријаршија, Моравска улица, Храм Светога Саве.

11. Стави одговарајуће тврдње : Т, Ѕ

Малим словом се пише

а) реч иза редног броја ___

б) придеви на -ов, -ев, -ин___

в) им. земља, месец, сунце када не означавају небеска тела____

г) придеви на -ски, -чки, -шки, -ни, -њи, -ји___

д) називи који  означавају припадност вери, раси , идеологији ____.

12.  Допиши одговарајуће заменице: Вашу, вашу, Вам, вам

а) Поштована господо,

Добили смо __________ понуду за летњи кошаркашки камп, али _________ не можемо одговорити одмах.

б) Поштовани господине,

Нисмо имали __________ адресу,  па ______  нисмо могли послати позивницу.

Контролни задатак – питања

andric     Питања у вези са делом ,, О причи и причању“

1. Одреди  повод за настанак беседе .  2. Који изрази прате почетак и свршетак беседе? Коме су упућени? 3. Какав став Андрић заступа  према релацији писац -дело? Чије ставове подржава? Наведи схватања којих се писац сећа са дивљењем и разумевањем. 4. Тежиште Андрићевог разматрања у беседи ? 5. Истражи теме  којима се  писац бави у свом излагању? 5.  Шта писац каже о пореклу приче и причања?  Да ли потреба за причом остаје иста кроз векове?6. Коме прича човек -писац и за кога?  7. Који су циљеви причања? 8. Колико је важно да ли приповедач прича о прошлости или садашњости?  Шта је важније? (слични проблеми и појаве садашњости и прошлости) 9. Објасни значење следећих израза: ,, Морати пливати. Носити идентитет. Бити човек, рођен без свог знања и воље“. 10. Како уметници обликују своје приче; који су начини и поступци обликовања приче? 11. Шта је важније, како је обликована прича или коју поруку нуди аудиторијуму? 12. Шта одређује причу? 13. Докажи тврдњама из дела да свака прича – уметничко дело   има прагматичну улогу, сазнајну, васпитну, образовну и естетичку.  14. Зашто прича не сме да буде затрована мржњом?         15. Коме треба да служи прича?

Контролни задатак – питања

Област испитивања усвојеног знања : КЊИЖЕВНОСТ

 1. Објасни порекло и значење термина књижевност ( у најширем смислу речи , најужем значењу).
 2. Под појмом инкунабула подразумева се __________________________.
 3. Протумачи следеће појмове: утисак, чулна машта, естетика, стилска средства.
 4. Тумачењем докажи да је језик књижевног дела  вишезначан.
 5.  Упиши изражајно средство следећих уметности: архитектура – ______________, књижевност – ____________________,            музика – ____________________, сликарство -_________________.
 6. Наведи групе уметности ,зависно од начина и места остваривања.
 7. Представи ток проучавања књижевног дела. ( књига – читање – утисак – естетски доживљај – анализа – критика )
 8. Колико врсти читања познајеш?  Рекреативно, информативно, доживљајно , истраживачко. Означи тачан одговор.
 9. Како се зове прва штампана  књига? Ко је проналазач штампарије?
 10. Које уметности чине групу репродуктивних уметности?
 11. Изнеси своје утиске и доживљај у вези са делом ,, Дјевојка бржа од коња“.
 12. Зашто је ,,Дјевојка бржа од коња“ народна приповетка, а не бајка ? Коментариши наведену тврдњу.
 13. Поменута прича садржи реалне и апстрактне мотиве, издвоји их.
 14. Значења народне приповетке јесу:    ______________________, __________________________, _________________________________
 15. У  причи ,,Дјевојка бржа од коња“ царевић тренутно осваја девојку и води је са собом. Чиме ју је освојио? Зашто девојка нестаје? Образложи одговоре одговарајућим чињеницама.

Могућа питања на контролном задатку

преузимање (28)    Област испитивања: КЊИЖЕВНОСТ

 1. Искажи утиске  у вези са песмом ,,Сунце се дјевојком жени“.
 2. Коментариши лични доживљај који је побудила песма?
 3. Анализирај песму према следећим одредницама: врста лирске песме (докажи врсту уочене песме одређеним тврдњама), песничке слике,  два главна мотива, врста стиха, стилска средства у песми. Поруке песме? Како разумеш и доживљаваш лепоту   у песми. Да ли је песма  по нечему слична народној приповеци  Дјевојка бржа од коња?

Могућа питања на контролном задатку!

images (44)Област испитивања знања : ЈЕЗИК

 1. Шта проучава лингвистика?
 2. Научна дисциплина која проучава социолект назива се ___________?
 3. Шта је дијалектологија?
 4. Шта је језик у лингвистичком смислу?
 5. Наведи облике  вербалне комуникације?
 6. Језик као појава има три основна обележја , а то су ________________?
 7. Да би порука стигла од говорника до саговорника неопходно је да између њих постоји  __________________.
 8. Наведи основне функције језика у људском животу.
 9. Функција језика путем које се преноси знање с колена на колено назива се ___________.
 10. Норма стандардног језика захвата све језичке нивое ( који су то нивои?).
 11. Раслојавање језика може бити______________________,___________________,____________________.
 12. Шта је идиолект? Отографија? Ортоепија?
 13. Бејзик, Есперанто  и Фортран су _________________ језици.
 14. Функционално раслојавање језика подразумева  функционалне стилове језика:_____________,__________________, ________________, ________________, ______________-
 15. Језик је продуктиван. Објасни наведену одлику језика.

Припрема за контролни задатак

Области испитивања усвојеног знања: 

КЊИЖЕВНОСТ: Уметност, књижевност  као уметност речи

Тумачење песме ,, Сунце се дјевојком жени “

Тумачење народне приповетке ,, Дјевојка бржа од коња“

Разумевање и доживљавање  Андрићеве беседе  ,, О причи и причању “

Одлике  усмене и писане књижевности

ЈЕЗИК : Општи појмови о језику

Књижевни језик и раслојавање језика

Књижевни језик  и дијалекти; штокавско наречје као основа

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА :  Правопис – Употреба великог и малог слова